Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(21.06.2024.) Aktivnosti štetočina u usevima paprike na otvorenom polju nalažu sprovođenje mera zaštite!

petak, 21. jun 2024. 15:50

Kikinda —

U regionu Kikinde usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u fazi razvoja sekundarnih stabala do faze početak cvetanja; otvoren prvi cvet (BBCH 30-61).

Vizuelnim pregledom useva paprike uočeno je prisustvo sledećih štetnih organizama:

  1. položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na do 15% biljaka
  2. položena jaja gama sovice (Autographa gamma) na do 5% biljaka
  3. tripsa (Thysanoptera) na do 10% biljaka
  4. lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka

Položena jaja kukuruzne sovice uočena su na licu lista paprike, dok je prisustvo položenih jaja sovice gama utvrđeno sa naličja listova biljaka. Štete u usevima paprike pričinjavaju larve navedenih štetočina koje se hrane lišćem (gama sovica), dok larve pamukove sovice napadaju i generativne organe odnosno plodove koji propadaju i postaju podložni napadu raznih vrsta truleži.

Pregledom listova i cvetova biljaka paprike i otresanjem biljnih delova na belu podlogu utvrđeno je prisustvo imaga i larvi tripsa kao i kolonija lisnih vaši sa naličja listova. Vaši i tripsi pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom na biljkama, prenose najznačajnije biljne viruse.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina i po potvrdi njihovog prisustva sprovođenje mera zaštite primenom insekticida koji su registrovani za tu namenu:

  1. Mavrik (fluvalinat) 0,03% - registrovan za suzbijanje vaši i sovica 

+

  2. Laufer (spinosad) 0,75-1,25 l/ha ili (registrovan za suzbijanje tripsa)

  3. Laser super (spinosad) 0,12-0,2 l/ha ili (registrovan za suzbijanje tripsa)

  4. Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha (registrovan za suzbijanje tripsa)

Proizvodnja paprike u uslovima navodnjavanja nosi sa sobom rizik od infekcije prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axanopodis p.vesicatoria) pa su ključne mere u suzbijanju navedenog oboljenja preventivne mere pozicioniranje preparata na bazi bakra pre navodnjavanja ili pre najavljenih padavina u usevima paprike.

Preparati na bazi bakra su: 

  1. Nordox (bakar-oksid) 0,14-0,2% ili
  2. Curenox 50 WP (bakar-oksihlorid) 1,5-2 kg/ha 

Sprovođenje navedenih tretmana preporučuje se u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura!

Štetni organizam

Virus mozaika lucerke, Biljne vaši, Sovica gama, Kukuruzna sovica, Tripsi, Bakteriozna pegavost lišća i krastavost plodova paprike, Virus mozaika krastavca

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!