Reklama
  • Knjige

Rezidba voćaka za praktičare

četvrtak, 17. decembar 2015.

Pred nama je još jedno praktično delo namenjeno voćarima plodnog autora iz Svilajnca Stanka Nekića.

Mišljenje recenzenata

Rezidba voca za prakticareAutor knjige "Rezidba voćaka za praktičare", Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, uvideši najveći problem kod naših voćara, a to je nepoznavanje rezidbe voćaka kod različitih sistema uzgoja, napisao je knjigu koja ima veliku upotrebnu vrednost. Ona se odnosi, kako za profesionalno gajenje različitih vrsti voćaka, tako i za amatersko gajenje na manjim površinama i okućnicama.

Rezidba različitih uzgojnih oblika i svake voćke ponaosob, zahteva i poznavanje morfologije, fiziologije i tehnike rezidbe, te je autor ovog dela najviše obratio pažnju na prikaz rezidbe kroz veliki broj slika i crteža (preko 200 ilustracija). Stil pisanja autora, prilikom preliminarnog čitanja knjige, je velika promena u odnosu na ostalu stručnu literaturu, jer je kroz specifičnosti rezidbe, napomene, posebna uputstva i rekapitulaciju rezidbe voćaka, omogućio svim čitaocima da neke osnove sadržaje rezidbe različitih voćnih vrsti, utvrde kroz ponavljanje gradiva. Time, olakšano je usvajanje načina rezidbe voćaka, koje se primenom u praksi potvrđuje kao primenjeno znanje. Samim tim, budući i postojeći voćari mogu kroz pojedine korake u rezidbi voćaka da istu iz godine u godinu što brže usavrše.

Shvatajući da svi potencijalni voćari moraju imati i osnovna saznanja o principima oprašivanja i oplodnje kod različitih vrsti voćaka, jer u protivnom mogu naneti sebi velike ekonomske štete ne uvodeći u zasade oprašivače glavnih sorti, autor je na vrlo pristupačan način tabelarno naveo međusobno oprašivanje privredno najznačajnijih sorata voćaka. Time su izbegnute nesagledive posledice, koje se ogledaju u nerađanju podignutih zasada voćaka. Na taj način onemogućeni su ogromni troškovi, koji čine ulaganje u podizanje voćnjaka, koji su u stvari nerodni. Osim toga, voćari bi morali da izvrše i dodatno finansiranje, koje bi se ogledalo u prekalemljivanju voćaka.

U knjizi "Rezidba voćaka za praktičare" navedeno je poglavlje o "Knip" sadnicama, koje se masovno koriste u razvijenim voćarskim zemljama.

Uvodni deo sadrži i negu mladih voćaka jer ona praktično određuje dalji rast i razvoj voćaka i time produktivnost i produžetak vremena ekonomske isplativosti gajenja voćaka. To ima i svrhu visokoprofitabilnog uzgoja voćaka.

Praktično većina elemenata u uzgoju voćaka, pored rezidbe, navedeni su u ovoj knjizi, a spomenuću samo neke: povijanje mladara, grančica i grana, pinciranje mladara, lačenje mladara, rezidba pred berbu plodova voćaka i drugo. Potencirana je zelena rezidba, kao osnovna i zimska kao korektivna.

Kako bi se izbeglo alternativno rađanje, autor Stanko Nekić je detaljno obradio poglavlje o hemijskom i ručnom proređivanju plodova voćaka, kao neizostavnu meru kod većine drvenastih voćaka.

Nije slučajno, već sistematski kao i prethodne njegove knjige, ova knjiga napisana je da naše voćare učini što uspešnijim. Ovo navodim iz mog profesionalnog i iskustvenog saznanja, te sam siguran u uspeh naših voćara.

U Svilajncu,
12. 11. 2015. godine                                                               

Milan Banković,
dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva

prof. Poljoprivredne škole u Svilajncu

Predgovor

Počinjem sa neuobičajenim predgovorom, jer posmatranjem i praćenjem životnog ciklusa voćaka vidim kako rastu i razvijaju se iz dana u dan, slično kao sva ostala živa bića. S toga sam izabrao citat:

Kada bih znao da svet sutra propada,
zasadio bih danas još jedno drvo jabuke.

Martin Luther

Prilikom pisanja knjige "Rezidba voćaka za praktičare" cilj mi je bio da našim voćarima olakšam usvajanje osnovnih znanja iz ove oblasti voćarstva. To im je neophodno jer neće moći, budite sigurni, da bez konsultacije praktične literature ovladaju osnovnim pomotehničkim merama. Bez njih, kao osnove Voćarstva, mogu samo da proizvode voće bez produktivnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti, a o kvalitetu proizvedenog voća nema ni govora.

Živimo u svetu, gde bogate zemlje mogu da proizvedu vrlo kvalitetno voće, sa visokom produktivnošću. Takvo voće se prodaje po tržišnim cenama, koje su nekad niže ili više, ali to ne pogađa evropske i svetske proizvođače jer su organizovani u različite funkcionalne asocijacije, koje im omogućavaju proizvodnju, marketing i prodaju svojih proizvoda na svetskom tržištu.

Srbija ne zaostaje u tehnologiji proizvodnje, koju imaju i druge voćarske zemlje, ali na žalost primena savremene voćarske tehnologije u praksi je vrlo mala. Rezidbu nam obavljaju nekvalifikovani rezači koja se svodi samo na zimsku rezidbu, a savremena pomotehnika koja uključuje i zelenu rezidbu se ne primenjuje. Iz tog razloga ova knjiga je namenjena ljudima, koji žele da potpuno izmene svoj stav prema poljoprivrednoj proizvodnji, u ovom slučaju voćarstvu kao profitabilnoj grani poljoprivrede i okrenu se ostvarenju svojih ambicija, a to je da budu uspešni, zadovoljni i srećni voćari, koji će od svoje profesije normalno da žive, u domovima koje će sami da naprave od prodaje svojih voćarskih proizvoda i čije će porodice biti uspešne zahvaljujući voćarstvu.

To je moguće, ukoliko čitanjem ove i sličnih knjiga, koje su rezultat primenljivog znanja naše i strane nauke, isto primene odlučno bez predrasuda.

Knjiga osim rezidbe, počev od sadnje i nakon sadnje, te preko formiranja uzgojnih oblika i kasnije u rodu, kroz poznavanje različitih sistema uzgoja voćaka, sadrži i morfologiju, delom i poznavanje nekih fizioloških osobina voćaka i nadmorsku visinu za pravilan izbor vrsta i sorata voćaka. Novina ove knjige, za razliku od nekih drugih knjiga, je u tome što je rezidba voćaka prikazana u većem broju slika i crteža, uz opis kao objašnjenje, te je navedeno i posebno uputstvo o rezidbi pojedinih vrsta voćaka, smernice u rezidbi drvenastih voćaka, gde se verifikuje poglavlje o rezidbi voćaka, zatim specifičnosti rezidbe pojedinih voćnih vrsta i time olakšano usvajanje znanja iz rezidbe voćnih vrsta i različitih sistema uzgoja voćaka.

U prvom delu knjige koja obuhvata i zaštitu voćaka od mraza, grada, zaštitu od glodara i divljači, obradio sam i oprašivanje voćaka. Potencirano je oprašivanje privredno značajnih sorata pojedinih vrsta voćaka, uz tabelarni prikaz. Neizostavno obrađena je nega mladih zasada voćaka, povijanje mladara i grana kod voćaka, proređivanje i održavanje plodova voćaka i druge pomotehničke mere ("rovašenje", "prstenovanje", paranje kore debala voćaka i ostalo).

Poseban akcenat dao sam na upotrebi i proizvodnji "Knip" sadnica, sa prevremenim grančicama, jer brzo uvođenje voćaka u puni rod moguće je samo sa kvalitetnim sadnim materijalom. Naši renomirani rasadnici, uz pomoć poznatih stručnjaka sa poljoprivrednih fakulteta i instituta, proizvode izuzetno kvalitetan sadni materijal. S toga, nije nam neophodno da iz pojedinih evropskih zemalja uvozimo sličan ili lošiji sadni materijal. Pogotovo iz razloga što naši voćari kupuju takav sadni materijal, a pošto nemaju dovoljno saznanja o tehnologiji proizvodnje voća sa navedenim sadnim materijalom, uključujući rezidbu i sisteme uzgoja voćaka, bivaju prepušteni sami sebi. Izvoznici ne ispoštuju dogovor o podizanju zasada sa savremenim sistemima uzgoja, čime se naši budući i postojeći voćari veoma teško snalaze.

Knjiga, "Rezidba voćaka za praktičare" karakteristična je po ilustraciji rezidbe u velikom broju slika i crteža, uz odgovarajuću deskripciju, čime profesionalci i amateri u proizvodnji voćaka mogu na jednostavan način da obavljaju rezidbu i podizanje savremenih zasada. Agrotehniku voćaka proizvođači mogu naći u drugoj stručnoj literaturi, mojoj prethodnoj knjizi i monografijama. Agrotehnika voćaka, kao i sadržaji mnogih komplementarnih disciplina praktično su neizostavni jer sama rezidba nije dovoljna za uspeh u voćarenju i ne isključuje celine, počev od pripreme za podizanje voćnjaka, sadnje, pa sve do berbe i čuvanja voća. Međutim, voćari su očigledno najmanje upućeni u pravilnu rezidbu voćaka, te sam iz tog razloga napisao navednu knjigu, gde su uključene i neke pomotehničke mere, prethodno navedene. Fokus mi je bio da napišem knjigu koja će stvarno imati signifikantnu vrednost za naše voćare i time im omogućim da naprave dalje korake u inteziviranju svoje voćarske proizvodnje, zadovoljstvo i pravu korist od te proizvodnje. Ovo se u najvećoj meri može ostvariti novim sistemima uzgoja voćaka "na dohvat ruke", uključujući gustu sadnju i rezidbu.

Samo da znate, znanje koje dobijate ovom knjigom nije znanje ukoliko ga ne unovčite kroz primenu u praksi. U protivnom, ostaje parče papira. Zapamtite još nešto, za prave voćare početak počinje kada drugi budu odustali. Pratite i dalje promene u voćarstvu, koje su veće nego u bilo kojoj grani poljoprivredne proizvodnje i primenjujte nova saznanja u svojim voćnjacima.

Najveće promene su u sistemima uzgoja voćaka koji uključuju i uzgojne oblike sa rezidbom i smatram da sam ovom  knjigom uslišio želje naših voćara. Ova knjiga objavljuje se zahvaljujući pre svega sopstvenom entuzijazmu, ali i nesebičnoj pomoći izdavačke kuće "Digital Dizajn" Smederevska Palanka.

Autor,
Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije
Knjiga se može naručiti na
tel. br. 064/311-501-7
Cena knjige: 700 RSD + poš. troš.

Rezidba voćaka za praktičare

Zadovoljni ste sadržajem?