Reklama
  • Povrtarstvo

Dezinfekcija zemljišta – značajna mera u plasteničkoj proizvodnji

Zemljište se može dezinfikovati termički, solarizacijom, primenom insekticida i fungicida, fumigacijom, biofumigacijom

Bolesti i štetočine predstavljaju vrlo ozbiljan problem u proizvodnji u zatvorenom prostoru. Dezinfekcija zemljišta je najvažnija mera pre početka novog proizvodnog ciklusa koja ima za cilj da zaštiti proizvodnju od štetnih organizama i korova koji se nalaze u zemljištu i nagomilavaju kao posledica višegodišnje proizvodnje na istom mestu. Dezinfekcija zemljišta redukuje primenu pesticida. Postoji više načina dezinfekcije zemljišta.

2019-dezinfekcija-zemljista

Termička dezinfekcija zemljišta

Ovaj način dezinfekcije zemljišta primenjuje se u plastenicima uz pomoć tehničkih uređaja, tako što se u zemljište ubrizgava vodena para i održava temperatura od 70-80 stepeni. Dezinfekcija traje 30-60 minuta. Nakon 10-15 dana zemljište se može koristiti za setvu ili sadnju.

Solarizacija

Solarizacija podrazumeva dezinfekciju zemljišta, koja se obavlja bez primene hemijskih preparata, iskoriščavanjem sunčeve energije u najtoplijim mesecima. Problema ovakvog načina dezinfekcije zemljišta jeste što se ona vrši u najtoplijem delu godine od juna do avgusta meseca, kada je uveliko zrenje gajenih useva.

Solarizacija se izvodi prekrivanjem zemljišta tankom, providnom polietilenskom folijom tokom 1-2 meseca (zemljište je potrebno prethodno dobro usitniti i navlažiti do 60% vlažnosti).

Visoke temperature koje se ostvaruju ovakvim načinom dezinfekcije redukuju veliki broj patogena, štetočina i korova u zemljištu. Solarizacija je pogodan metod dezinfekcije peska ili zemljišta namenjenog za proizvodnju cveća i drugog bilja u saksijama.

Dezinfekcija zemljišta primenom insekticida i fungicida

Ova dezinfekcija se može raditi upotrebom insekticida i fungicida koji se nakon aplikacije na zemljištu unose u plitki sloj zemljišta (10-15 cm) i na taj način štite biljke od infekcija i zemljišnih štetočina. Jedan od efikasnih fungicida koji ima široku primenu u zaštiti povrća od zemljišnih patogena jeste preparat Previcur energy koji se koristi tako što se 15 cm3 sredstva razblaži u 5 litara vode i ravnomerno rasporedi na 1 m2 zemljišta, a zatim se rotofrezom izmeša u sloju od 12-15 cm.

Fumigacija

Kompletnu i efikasnu dezinfekciju zemljišta uključujući suzbijanje korova i nematoda, možemo ostvariti jedino fumigacijom primenom fumiganata.

Koraci pri primeni fumiganata u zatvorenom prostoru:

• Zemljište usitniti rotofrezom
• Zemljište zaliti ukoliko je suvo
• Fumugant razbacati po površini zemljišta i uneti u zemljište rotofrezom
• Zaliti zemljište
• Zemljište držati pokriveno folijom 7 dana
• Skinuti foliju, isfrezirati zemljište i ostaviti da se provetrava 7 dana
• Provera prisustva primenjenog fumiganta i da li je zemljište spremno za setvu, sadnju radi se biotestom, proveravanjem klijavosti sa semenom salate

Biotest se radi uporedo sa zemljom koja nije tretirana fumigantom. U optimalnim uslovima salata niče za dan-dva. Ukoliko seme salate ne klija ili je ponik kržljav na zemljištu na kojem je primenjen fumigant treba sačekati par dana i ponoviti test. Fumiganti su jaki otrovi i treba biti pažljiv pri radu sa njima. Pri primeni fumiganata u zatvorenom ali i na otvorenom prostoru treba voditi računa da taj prostor koji se fumigira mora biti izolovan od ljudi i drugih useva. Ako se dezinfekcija radi u plasteniku, mora biti prazan i najbolje vreme primene je jesen kada su još visoke temperature i kada je vreme delovanja na štetne organizme kraće.

Biofumigacija

Podrazumeva setvu biljaka koje nakon zaoravanja i u vlažnoj sredini oslobađaju iz glukozinolata izotiocijanate koji redukuju reproduktivne organe nekih gljiva prouzrokovača bolesti i depresiraju nicanje korova. Najčešće se kao biofumiganti koriste biljke iz roda Brassica (juncea i napus) — slačice. Nakon setve biljke rastu do punog cvetanja i u toj fazi slačice daju 20-30 tona biljne mase. Biljna masa se malčira i unosi u zemljište freziranjem. Ovaj način dezinfekcije u potpunosti može da zameni primenu fumiganata. Kadifica i neven se koriste za biološku dezinfekciju zemljišta u zaštićenom prostoru i baštama. Setvom i gajenjem kadifice kao prethodnog useva, zemljište se čisti od nematoda i nekih štetnih gljivica. Kadifica luči tiofen, koji odbija nematode.

mr Gordana Forgić, stručni konsultant za zaštiti bilja Sombor

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!