Reklama
  • Ratarstvo

Gubici semena pri kombajniranju uljane repice

Gubici u žetvi uljane repice mogu da dostignu čak 15%, pa je potrebno sve učiniti kako bi se oni sveli na najmanju moguću meru

Za najnoviji dvobroj biltena “Za našu zemlju” iskusni stručnjak PSS Instituta Tamiš d.o.o. Pančevo, Nikola Škrbić, objašnjava gde se sve mogu javiti gubici pri žetvi uljane repice. Kaže da su agronomske pretpostavke za uspešnu žetvu uljane repice sledeće: da repica ujednačeno sazreva, da je otporna na opadanje mahuna, da je otporna na pucanje mahuna i osipanje semena, da formira rodne grane sa mahunama u sloju ujednačene debljine, da formira optimalan broj grana (4-7 po biljci), da se prve grane nalaze na visini od 40-60 cm iznad površine zemljišta, da poseduje tolerantnost na gljivične bolesti, da je toleranta na produženje žetve zbog neujednačenost sazrevanja.

2018-zetva-repice

Zrenje uljane repice je veoma neujednačeno pa je i određivanje vremena žetve za razliku od ostalih ratarskih useva teže ali je veoma značajno. Rani ulazak u žetvu utiče na manji sadržaj ulja i eventualnu potrebu za sušenjem, a kasni na gubitke samoosipanjem i prosipanjem od strane radnih organa kombajna.

Uljana repica se skladišti sa vlagom od 8-9%, a žetve počinje sa 12-13% vlage. Boja zrna treba da je tamno braon ili crna. U zavisnosti od vlažnosti stable i visine košenja, vlažnost zrna u kombajnu može da se podigne od 2-5%. Visina košenja treba da bude između 30 i 40 cm tako da se što manja masa stabala unosi u kombajn, što smanjuje vlažnost i opterećenje radnih organa kombajna.

Gubici u kombajniranju – do 15%

Ukupni gubici u kombajniranju mogu biti i do 15% od evidentiranog prinosa.

Seme uljane repice – kao voda

Kada je uljana repica u pitanju posebnu pažnju treba obratiti na zaptivanje zazora na radnim organima. Mali prečnik semena, oko 2 mm, okrugao oblik, masa 1.000 zrna od 2,5-5,0 g, gustinu zrna 711-727 kgmˉ³, mali koeficijent unutrašnjeg i spoljašnjeg trenja i vibracije na mašinama, čine da se masa semena ponaša kao tečnost što dovodi do curenja čak i kroz najmanje otvore.

Zavisno od vremena početka žetve i vremenskih uslova, gubici na samoosipanju prosečno se kreću od 0,3-0,5%. Na pripremu režućeg aparata, obzirom na karakteristike stable treba obratiti posebnu pažnju, zazore podesiti prema uputstvu proizvođača kombajna. Gubici na vertikalnoj kosi za prosecanje, što se smatra obaveznom opremom za kombajniranje uljane repice, su od 0,6-1,5%, a ukoliko kombajn nema vertikalnu kosu 3-5% zavisno od radnog zahvata hedera, manji zahvat hedera-veći gubici. Gubici na hederu sa produženim hederskim stolom su oko 3%, dok su gubici na standardnom hederu do 6%.

Značajne gubitke na hederu može izazvati nepravilan rad sa vitlom. Letve vitla imaju funkciju da plitko ulaze u usev i blago potiskuju masu prema hederskom stolu. Brzinu vitla treba da se prilagodi brzini kombajna, a odnos treba da im je 1:1,1. Tolerantni gubici na vršalici su do 2%.

Značajan uticaj na povećanje ovih gubitaka može imati nisko košenje, što doprinosi da se u kombajn unose delovi stabljika što nepotrebno opterećuje vršalicu i separacione organe. U zrelom usevu uljane repice, povećan lom zrna se javlja pre svega, kao posledica velikog broja obrtaja bubnja i/ili malog rastojanja bubnja i podbubnja. Gubici u transportu, ukoliko se ne obrati pažnja na zaptivenost sanduka transportnih sredstava, značajno povećavaju ukupne gubitke.

Izbor radnih parametara kombajna

Kao reper za kombajne sa tangencijalno postavljenim bubnjem koristiti orijentacione veličine radnih parametara:

• Preporučena radna brzina pri kombajniranju je do 6 kmhˉ¹,

• Rastojanje između pužnica i hederskog stola 25 -30 mm,

• Zazor na ulazu u bubanj 20-25 mm a na izlazu 7-13 mm,

• Podbubanj standardni za pšenicu,

• Bubanj 550-650 min ˉ¹,

• Gornje sito 4-6 mm,

• Donje sito 4-6 mm,

• Ventilator 700 min ˉ¹.

Neophodno je da rukovaoci u toku žetve, na samoj parceli, provere da li postavljeni parametri zadovoljavaju zahteve kvalitetne žetve. Ako postoje odstupanja potrebno je radne parametre finim podešavanjem prilagoditi uslovima useva i karakteristikama kombajna.

Za našu zemlju

Zadovoljni ste sadržajem?