Reklama
  • Zaštita bilja

Integralna zaštita bilja

Integralna zaštita predstavlja sistem zaštite bilja koji podrazumeva korišćenje svih raspoloživih metoda suzbijanja štetočina, prouzrokovača bolesti i korova (gajenje otpornih sorti, agrotehničke, mehaničke, biološke, hemiske i dr.) u cilju sprečavanja porasta njihove brojnosti preko granice kod koje dolazi do ekonomski značajnih šteta.

Dakle, ovim sistemom dozvoljava se izvesno prisustvo štetočina ali ispod ekonomskog praga štetnosti, ali ne i njihovo uništavanje po svaku cenu. Prag štetnosti je stepen napada štetnih organizama koji preti većim štetama na biljkama od vrednosti preduzete zaštite. U vezi sa tim javlja se i pojam kritičnog broja koji predstavlja gustinu insekata, korova, broj pega na lišću ili slično, kada se pristupa merama suzbijanja. Iz svega proizilazi da je prognozno-izveštajna služba, koja predviđa, prati i daje optimalne rokove za suzbijanje štetočina, prouzrokovače bolesti i korova, veoma značajna u sistemu integralne zaštite bilja. U novije vreme se ponekad umesto izraza integralna zaštita bilja koristi integralno upravljanje populacijoma štetnih organizama.

Sprovođenjem mera integralne zaštite smanjuje se broj hemiskih tretiranja, čime se čuva i omogućava veća aktivnost prirodnih neprijatelja. Njihova uloga je toliko važna da mnogi stručnjaci pod ovim pojmom podrazumevaju samo kombinaciju primene prirodnih neprijatelja i hemiske zaštite. Gajenje i ispuštanje prirodnih neprijatelja za sada je ograničeno i daleko je važnije sačuvati postojeće neprijatelje u prirodi i poboljšati njihovu destruktivnu ulogu na štetne organizme. Prilikom izbora pesticida za hemisko suzbijanje treba voditi računa o njihovoj selektivnosti u odnosu na najvažnije prirodne neprijatelje štetočina u datoj kulturi. Takođe treba izbegavati nepotrebno prekomernu upotrebu hemiskih sredstava. Suzbijanjem štetočina u zemljištu tretiranjem čitave površine uništavaju se skoro svi prirodni neprijatelji, a isti efekat se postiže unošenjem sredstava samo u zoni redova biljaka, čime se čuvaju brojni korisni organizmi.

Primena sistema integralne zaštite bilja dovodi manje upotrebe pesticida, pa prema tome i jeftinije zaštite, što je krajnji cilj. U zasadima jabuke direktni troškovi zaštite mogu biti smanjeni i do 40%. Osim toga se smanjuje i zagađenje životne sredine.

Međutim, uvođenje i širenje ovakvog sistema zaštite do sada je ograničeno na manji broj ekonomski značajnih štetočina, te će hemiski način suzbijanja i u dogledno vreme ostati najvažniji. U praksi treba koristiti i kombinovati sve nepesticidne mere, koje doprinose manjoj brojnosti štetnih organizama, a kada i pored toga oni dostignu pragove štetnosti odnosno kritične brojeve kao krajnja nužda ostaje primena hemiskih mera borbe. Sa druge strane, naučna služba u zaštiti bilja svakim danom nastoji da uvede što je moguće više ovakvih rešenja koja će naći primenu u praksi.

Dr. Radoslav Sekulić Dr. Milorad Babović