Reklama
  • Reportaža

Istraživanje agrarnih politika 17 zemalja Evrope

Osnovna ideja projekta je da pruži pomoć u kreiranju nacionalnih agrarnih politika uspostavljanjem interakcije između eksperata i kreatora odluka u oblasti agrarne politike.

U sklopu realizacije Sixth Framework Programme, koji finansira Evropska Komisija, u Institutu za agroekonomiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu 6. i 7. aprila održan je godišnji skup posvećen Analizi agrarne politike novih zemalja - članica EU, zemalja kandidata i zemalja zapadnog Balkana. Projektom su obuhvaćene nove zemlje – članice EU (Kipar, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Slovačka, Slovenija), zemlje kandidati (Bugarska, Hrvatska, Rumunija i Turska) i zemlje zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija i Crna Gora.

U realizaciji ovog međunarodnog projekta, po prvi put, učestvuje i jedna naučnoistraživačka organizacija iz Srbije - Institut za agroekonomiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac istraživačkog tima je prof. dr Natalija Bogdanov, a članovi su agrarni ekonomisti: prof. dr Miladin Ševarlić, prof. dr Petar Munćan, prof. dr Zorica Vasiljević, doc. dr Dragica Božić, doc. dr Vlade Zarić i Zorica Jovanović.

Realizaciju istraživanja u Srbiji finansijski podržava i Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Osnovna ideja projekta je da pruži pomoć u kreiranju nacionalnih agrarnih politika uspostavljanjem interakcije između eksperata i kreatora odluka u oblasti agrarne politike. Istovremeno, formirana je otvorena interaktivna mreža eksperata uključenih u analizu agrarne politke pojedinih zemalja u kojoj preduzetnici iz agrobiznisa i drugi zainteresovani mogu indentifikovati kompetetnte istraživače za pojedine oblasti agrarne politike iz 18 naučnoistraživačkih institucija u 17 zemalja Evrope.

Prve tri studije objavljene su u decembru 2005 godine i dostupne su na internet adresi www.agripolicy.net ("Reports"- "Expert contributions").

Studija Vitalnost ruralnih područja sadrži nacionalne izveštaje o stanju u ruralnim područjima svih 17 zemalja, nacionalne statističke datoteke i bibliografije o konkurentnosti poljoprivrde i šumarstva, unapređenju i zaštiti ruralnog prostora, kao i o unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima i podsticajima diverzifikaciji aktivnosti u njima.

Istraživanja monitoringa agrarne politke i tržišta vina i šećera sadrže 14 nacionalnih studija o aktuelnim domaćim politikama u sektorima vino i šećer i osnovnim tržišnim informacijama za svaku zemlju, kao i zajednički izveštaj o sektorima vino i šećer za sve zemlje učesnice u projektu.

Istraživači su završili još dve studije: Agrarna politika i tržišta žita i Krediti za ruralni razvoj, koje će, posle verifikacije od strane Evropske komisije, biti objavljene u maju 2006. godine. Za novembar 2006. godine planiran je završetak i studije Agrarana politika i tržište mleka i mlečnih proizvoda.

Na ovom reprezentativnom skupu istraživača iz oblasti agrarne politike o poljoporivredi i agrarnoj politici u Srbiji govorila je dr Suzana Đorđević Milošević - pomoćnik Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Skup je u ime domaćina pozdravio prof. dr Nebojša Ralević, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, a Dr Danilo Tomić u ime Društva agrarnih ekonomista Srbije – koji je učesnike obavestio da je naša asocijacija agrarnih ekonomista dobila organizaciju jubilarnog 100-og EAAE Seminara sa temom "Development of Agriculture and Rural Areas in the Central and Eastern Europe" (21-23. juna 2007, Novi Sad; prijava abstrakta do 31. decembra 2006).

Prof. dr Miladin M. Ševarlić, Predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije