Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Izbor uređaja za mašinsku mužu krava

Mašinska muža krava obezbeđuje: znatno smanjenje fizičkih napora radnika – muzača, povećanje produktivnosti rada i smanjenje potrebne ljudske radne snage za ove poslova na farmi, te obezbeđenje bakterijsko-hemijskog kvaliteta mleka. Pri izboru uređaja za mužu treba obratiti posebnu pažnju: da uređaj ne oštećuje vime krave u fiziološko-biološkom smislu, da je omogućena kontrola toka muže (početna faza muže, aktivna muža, završetak muže uz mogućnost domuzivanja mleka bez tzv. "slepe muže"), da su jednostavni za rukovanje i održavanje.

U zavisnosti od veličine farme i planiranja proširenja farme, treba izabrati adekvatan tip uređaja za mužu. U tom smislu postavljaju se dva pitanja: da li je opredeljenje na nešto veći udeo ljudskog rada oko nadgledanja i kontrole toka muže ili da se prepusti automatskom vođenju procesa muže? U svetu se sve više uvode roboti za mašinsku mužu. Iako su za naše uslove u ovom momentu neprihvatljivi, ne znači da se u budućnosti nece primenjivati. U zapadno-evropskim zemljama procenjuje se da su zastupljeni roboti sa oko 600-700 kom, a u svetu oko 2.000 kom. Prema manipulativnosti i konstruktivnim karakteristikama, uređaji za mužu mogu se svrstati u sledeće tipove: pokretni, polustacionarni, fiksna izmuzišta, kružna izmuzišta i pašnjački uređaji (za mužu na pašnjacima).

Pokretni uređaji

Namenjeni su za manji broj krava. Sa točkovima su i ceo uređaj se premešta u staji od krave do krave. Namenjeni su za vezani sistem držanja krava. Karakteristične su dve vrste ovih uređaja: sa klipnom i sa rotacionom pumpom. Uređaji sa klipnom pumpom nemaju pulsator, koji je veoma važan za podešavanje odnosa trajanja takta muže i takta masaže vimena (takt kompresije). Ova dva takta se naizmenično smenjuju, ali istovremeno deluju na sve 4 sise, a u ritmu rada klipne pumpe. To odstupa od prirodnog (biološkog) izuzimanja mleka iz vimena (od načina sisanja teleta), te neprirodno opterećuju vime krave. Ovi uređaji domaće proizvodnje imaju, pored napred navedenog, sisne gume i sisne čaše manjeg prečnika, što posebno utiče na dodatno opterećenje vimena. Na savremenim pokretnim uređajima zastupljene su rotacione klipne pumpe. Pri tom su u ovoj grupi pumpi znatno povoljnije krilne pumpe sa grafitnim krilcima. One se ne podmazuju, pa su lakše za održavanje. Uređaji sa ovakvim pumpama obavezno imaju pulsator, koji obezbeđuju takt muže i takt kompresije na po dve četvrti vimena, naizmenično.

Polustacionarni uređaji

Namenjeni su za vezani sistem držanja muznih krava. Karakteristične su 2 varijante ovih uređaja: a) sa vakum vodom kroz staju i mužom u muznu kantu i b) sa vakum vodom i mlekovodom kroz staju i mužom direktno u mlekovod. Kod nas su zastupljena oba sistema, s tim što je prvi sistem pogodan i, za manji broj krava. Međutim, kod njega se mora posvetiti posebna pažnja merama za održavanje higijene, pošto se mleko iz muznih kanti presipa u staji u transportne kante. Obratiti pažnju i na mogućnost zagađenja mleka mehaničkim (čvrstim) nečistocama. Povoljnije rešenje je sa mlekovodom. Namenjeni su za veći broj krava (deset i više). Veća je produktivnost rada. Muzač sa dve muzne jedinice (sisne garniture) može pomusti 12–14 krava/h. Ne preporučuje se rad sa više od dve muzne jedinice jer je otežano praćenje procesa muže.

Fiksna izmuzišta

Danas se u svetu sve više koriste, jer omogućuju: povećanje produktivnosti rada, uvođenja automatske muže (robota za mužu), kontrolu toka muže, kontrolu produktivnosti grla, kontrolu zdravstvenog stanja grla. Postoji više sistema izmuzišta, a za naše uslove u periodu transformacije poljoprivredne proizvodnje i tendencije formiranja porodičnih farmi, daje se prednost sistemu "riblja kost" u odnosu na druge (tandem, poligonsko izmuzište, trigon). Sistem "riblja kost" se koristi minimalno sa 2 x 4 muzna mesta za krave pa do 2 x 8 mesta. Prosečni ucinak sa 2 x 4 mesta iznosi oko 40 pomuženih krava / h, a sa 2 x 8 oko 75 krava / h. Fiksna izmuzišta namenjena su i uglavnom pogodna za nevezani sistem držanja krava.

Kvalitet sisnih guma

Sisna guma je jedini deo uređaja koji dolazi u direktan dodir sa vimenom. Zbog toga se posvećuje posebna pažnja konstrukciji i kvalitetu sisnih guma. Sisne gume treba da izmuzu 95 % mleka za 75 % vremena muže. Za preostalih 25 % vremena treba da obezbede izmuzivanje 2–3 % mleka bez intervencje, a preostalo mleko treba da se izmuze uz promenu režima rada uređaja. Sisne gume treba da obezbede: nepropusnost spoja na oba kraja sisne čaše, dobro prileganje sisne gume na sisu, bez propuštanja vazduha, a da se pri tome ne usecaju u sisu, lako pranje i zadovoljavanje osnovnih higijenskih zahteva za "prehrambene" gume, izuzimanja celokupnog mleka iz vimena, lako, bez posledica, prilagođavanje većini oblika i dimenzije sise u okviru određenje kategorije muznih grla što duži vek trajanja (6–12 meseci ).

Prof. dr Milan Teodorović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad