Reklama
  • Mehanizacija/oprema

KITE DOO sistem preciznog upravljanja

Kompanija KITE DOO ulaže napore u kreiranje novih proizvodnih tehnologija, kombinujući konvencionalne i konzervacijske tehnološke metode sa inovativnim informacionim tehnologijama i savremenim načinima monitoringa useva. Cilj razvoja novih tehnologija je rešavanje kompleksnih zahteva klijenata kao i usaglašavanje sa zahtevima o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji

UZORKOVANJE, ANALIZA ZEMLJIŠTA I KREIRANJE MENADŽMENT ZONA ZA VARIJABILNU APLIKACIJU ĐUBRIVA I SEMENA

KITE DOO automobil za uzorkovanje zemljista.jpg (102 KB)
KITE DOO automobil za uzorkovanje zemljišta

-Uzorkovanje i analiza zemljišta je polazna osnova za sagledavanje hranljivih materija i rodnog potencijala parcela. KITE DOO princip formiranja menadžment zona se oslanja na višegodišnju analizu NDVI snimaka na osnovu kojih se formiraju menadžment zone. Po formiranju menadžment zona (cca 3ha), vrši se plan kretanja vozila po parceli i mesta ubadanja sondom. Vozilo sa GPS prijemnikom uzima od 18-20 uboda/uzorku sa 30 cm dubine, skladišti u spremnik i formira objedinjen uzorak. Objedinjen uzorak se analizira u referentnim laboratorijama KITE ZRT u Mađarskoj i daju se dalje preporuke u skladu sa zahtevima klijenata. Mogu da se ponude preporuke za varijabilnu aplikaciju đubriva sa makro, mikro i mezo elementima i varijabilnu distribuciju semena. Sve pomenute parametre je moguće korigovati sa ranijim mapama prinosa iz kombajna, podacima o prethodnim đubrenjima stajnjakom, osokom, predusevima, žetvenim ostacima.

MAŠINE ZA VARIJABILNU APLIKACIJU MINERALNOG ĐUBRIVA I SEMENA

Varijabilna aplikacija (VRA) mineralnog djubriva.jpg (82 KB)
Varijabilna aplikacija (VRA) mineralnog đubriva

U vremenu kada se zbog rasta cene mineralnog đubriva vodi računa o svakoj granuli, nude se rasipači sa mogućnošću varijabilne distribucije mineralnog đubriva. Ove sezone u portfoliu kompanije KITE DOO je u ponudi KUHN Axis 40.2 H EMC W ISO VS PRO. Ovaj rasipač ima mogućnost nezavisne distribucije leve i desne strane i merenja mase đubriva na principu obrtnog momenta. Sa ovakvim principom rada postiže se izuzetna preciznost u radu. ISOBUS priključak omogućava komunikaciju sa kompatibilnim traktorima, a u slučaju povezivanja sa John Deere traktorom, koji poseduju JDLink, omogućava telematsko slanje podataka u John Deere Operations Center.

Varijabilna aplikacija (VRA) semena.jpg (214 KB)
Varijabilna aplikacija (VRA) semena

U prodajnom programu kompanije KITE DOO su i sejalice sa kojima se može izvesti precizna varijabilnu setva, po prethodno utvrđenim zonama. Pored John Deere sejalica, za ovu godinu je pripremljena i KUHN Maxima 3e TIM 6/7. Ova sejalica ima mogućnost hidrauličnog podešavanja međurednog rastojanja od 37,5 cm do 80cm, tako da je kompatibilna za setvu useva na 50 i na 70 cm. Varijabilna distribucija semena u redu se kontroliše elektro motorima, postavljenim na svakoj bateriji. Benefit pored varijabilne distribucije je i kontrola sekcija sa kojom se štedi seme u nepotrebnom preklapanju prilikom ulaska i izlaska sa parcele. Ova sejalica je ISOBUS kompatibilna, tako da je omogućena razmena velikog broja podataka u John Deere Operations Center.

MONITORING USEVA I PREDIKCIJA

Slika 4-5  - Neki od alata koji se koriste za monitoring useva i predikciju razvoja useva i stetocina.jpg (81 KB)
Neki od alata koji se koriste za monitoring useva i predikciju razvoja useva i štetočina

Kako bi korisnici dobili uvid o stanju njihovih useva od momenta setve do žetve u KITE DOO programu postoji nekoliko različitih alata, kako sopstvenih tako i od partnerskih kuća, sa kojima se može izvršiti monitoring useva.

Prvi alat sa kojim se može brzo i jednostavno uvideti trenutno i retroaktivno stanje vaših parcela jeste KITE ZRT PGR softver koji omogućava satelitski prikaz u rezoluciji 10x10m. Daljinskom metodom mogu da se utvrde svi vegetacioni indeksi kao i varijaciju istih pomoću kojih se formiraju menadžment zone.

Drugi alat je UAV dron SenseFly eBee SQ sa kojim se može precizno utvrditi stanje parcela uz pomoć vegetacionih indeksa. Preciznije sagledavanje parcela omogućeno je pomoću softverskog programa partnerskih kuća, kao što je brojanje biljaka, stres biljaka, prisustvo korova i njihovu rasprostranjenost po parceli.

Pored monitoringa useva, možemo da pružimo i uslugu monitoringa proizvodnih uslova pomoću naših meteoroloških stanica koje se postavljaju na proizvodnim lokacijama naših klijenata. Za preciznu poljoprivredu neophodno je koristiti relevantne meterološke parameter specifične za konkretnu proizvodnu lokaciju. Da bi zadovoljili ove potrebe KITE ZRT je napravio sopstvenu PrecMet meteorološku stanicu koja radi potpuno autonomno pomoću solarnog napajanja. Na stanicama se nalaze senzori koji prate temperaturu vazduha, relativnu vlažnost vazduha, temperaturu zemljišta, vlažnost zemljišta, količinu padavina, smer i brzinu vazdušne struje, dužina vlaženje lista i kosmičko zračenje.

Registrovanje i skladištenje podataka sa meteo stanica omogućuje tumačenje uslova za razvoj kako useva, tako i štetnih organizama (štetočina i patogena), kao i kreiranje održivog modela zaštite bilja, odnosno blagovremenu primenu zaštitnih mera.

JOHN DEERE BAZA PODATAKA I DALJINSKA KOMUNIKACIJA SA KLIJENTIMA

Prikaz podataka nakon varijabilne setve u John Deere Operations Center-u.jpg (116 KB)
Prikaz podataka nakon varijabilne setve u John Deere Operations Center-u

Razvoj jednog proizvoda i proizvodnje počinje od baze podataka. Što je više kvalitetnijih podataka, to se statističkom obradom i analizom dobijaju preciznije smernice za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Vodeći se takvom filozofijom, John Deere je osmislio telematski sistem JDLink, pomoću koga se prikupljaju relevantni eksploatacioni podaci i parametari kako iz John Dee-re mašina tako i mašina drugih proizvođača. Svi podaci koji se šalju, objedinjuju se u Operations Center, koji celokupan mašinski park i agronomske podatke spaja u jednu celinu. Kako postoji i mobilna aplikacija Operation Center-a, svi podaci će vam biti u svakom momentu na dohvat ruke.

Mogućnosti John Deere Operations Center:

– Unos mašina, opreme i inputa za proizvodnju

– Planiranje poljoprivrednih operacija

– Praćenje izvođenja operacija

– Analiza poslova

– Povezivanje sa drugim partnerskim softverima

Telematska veza i komunikacija sa masinama, partnerskim firmama i Opertaions Center.jpg (160 KB)
Telematska veza i komunikacija sa mašinama, partnerskim firmama i Opertaions Center

Kako je žetva kraj jednog proizvodnog ciklusa, sa kojom se sumiraju ostvareni rezultati, a od sutra se već prave planovi za narednu sezonu, to je idealan period da se iskoriste podaci iz žetve za korekciju inputa u predstojećim godinama. Zbog toga, u ponudi kompanie KITE DOO je postala gotovo ustaljena praksa da kombajne na tržište plasira sa senzorima za prinos i vlagu. Ulaganjem u kombajn ne dobija se samo na dodatnoj vrednosti prilikom žetvenog perioda već i pojam precizne poljoprivredne proizvodnje se zasniva na obradi informacija, koje su najrelevantnije u samoj žetvi.

PROVERA PROIZVODA KOMPANIJE KITE DOO U POLJSKIM USLOVIMA PROIZVODNJE

Cilj kompanije KITE DOO je kreiranje optimalnih tehnologija proizvodnje po određenim biljni vrstama. Da bi se kreirala složena proizvodna tehologija neophodno je proveriti biološke parametre semena, đubriva, pesticida kao i mašina i drugih alata koji učestvuju u poljoprivrednoj proizvodnji. Sva ova delatnost se sprovodi kroz mrežu poljskih ogleda u realnim eksploatacionim uslovima.

Aktivnosti kompanije KITE DOO usmerene su na proizvodnju semena određenih biljnih vrsta i njihovo pozicioniranje u različitim agroekološkim uslovima u Srbiji.

Kroz eksploatacione uslove proizvodnje proveravaju se mogućnosti mašina, sa ciljem prikupljanja relevantnih podataka. Analizom podataka moguće je klijentima pružiti dragocene savete za podešavanje mašina, kako pogonskih tako i priključnih za svaku proizvodnu kulturu, kao i savete za implementaciju savremenih tehničkih rešenja sa kojima se mogu ostvariti znatne materijalne i vremenske uštede i povećati kvalitet proizvoda.

Dragica Janković. stručni saradnik za održivu zaštitu bilja u preciznoj poljoprivredi
Nebojša Balać, produkt specijalista

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!