Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Koncept varijabilnog đubrenja KITE Tehnologija

Kao jedan od najboljih primera može se navesti firma „BIS AGRO“ iz Novog Kneževca, koja je uštedela 300 kg/ha NPK đubriva, koje je bilo namenjeno za osnovno đubrenje tokom jeseni na parceli površine 55 ha, što je ukupna ušteda od 16.500 kg đubriva

Preduslov za dobru poljoprivrednu proizvodnju je da proizvođač uspešno upravlja resursima u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji i da ima monitoring nad činiocima koji su od krucijalnog značaja za stabilne i visoke prinose.

2022-Terensko-vozilo-za-uzorkovanje.jpg (101 KB)

Terensko vozilo adaptirano za potrebe mašinskog uzorkovanja zemljišta

Osnov za uspešnu proizvodnju je poznavanje svojih parcela i zemljišta na kojem se odvija poljoprivredna proizvodnja, a osim toga i poznavanje osnovnih agroekoloških uslova lokaliteta gde se nalaze proizvodne parcele. Koliko je bitno poznavati zemljište i njegovu plodnost govori nam podatak da usled primene neadekvatne agrotehnike, đubrenjem bez detaljnih analiza zemljišta i ispošćavanjem zemljišta, idemo ka tome da se sadržaj organske materije u zemljištu smanjuje i to najviše u regionima intenzivne biljne proizvodnje što uslovljava promenu hemijskih parametara tla.

Višegodišnjim iskustvom i mnogobrojnim uzorkovanjima zemljišta, znamo koliko velike varijabilnosti mogu vladati na jednoj parceli u pogledu hemijskih, mehaničkih i strukturnih karakteristika zemljišta. Zbog toga odeljenje “KITE Tehnologije“ intenzivno radi na uvođenju precizne tehnologije u biljnoj proizvodnji, kako bi se detektovale heterogenosti zemljišta na parcelama u cilju pružanja preciznih preporuka i rešenja kako da postupamo pri agrotehničkim operacijama đubrenja, setve, nege i kultivacije useva tokom vegetacione sezone.

2022-itebej.jpg (133 KB)

KITE višegodišnji NDVI prosek

„KITE Tehnologije“ kao osnovu pri planiranju setve uzima pravilno koncipiranu ishranu biljaka, odnosno tačno projektovano đubrenje na osnovu analize zemljišta, potrebe gajenog useva i drugih faktora. Pre analize zemlijšta pristupa se detaljnom analiziranju parcele, kako bi se detektovala heterogenost i odredile menadžment zone.

U skladu sa tim, razvijen je poseban metod formiranja menadžment zona KITEMap, na osnovu višegodišnjih NDVI satelitskih snimaka, čime se u obzir uzimaju vegetacioni indeksi više različitih useva kroz različite agroekološke uslove u proizvodnji. Ovakvim načinom kreiranja menadžment zona, unutar parcele se obuhvataju podjednaki delovi njive na osnovu višegodišnjih odgovora gajenih biljaka na abiotske i biotske faktore. Tehnologija upotrebe i ukrštanje višegodišnjih NDVI snimaka pokazala je visoku preciznost u zoniranju parcela. Na ovaj način se najbolje prikazuje šta se dešava u zemjištu jer svaka promena osobina zemljišta uslovljava i promene na biljkama, koje nas vode ka detaljnijem i preciznijem formiranju zona varijabilnosti.

2022-K20.jpg (162 KB)

Mapa obezbeđenosti sa K2O

Nakon kreiranja menadžment zona pristupa se uzorkovanju zemljišta. Kako bi se ovaj posao maksimalno ubrzao, upotrebljava se automatska namenska sonda montirana na terensko vozilo, koje se kreće po parceli po unapred zadatim putanjama. Sonda uzima uzorke do dubine od 30 cm i svi ubodi iz jedne zone na parceli čine jedan kompozitni uzorak zemljišta za analizu. Uzorci zemljišta se analiziraju u akreditovanoj laboratoriji u Debrecinu (Mađarska). Uzorci se analiziraju na 14 elemenata koji su neophodni za kreiranje varijabilne mape đubrenja i setve. Rezultati obuhvataju: klasifikaciju zemljišta po mehaničkom sastavu, pH vrednost, koncentraciju soli rastvorljivih u vodi, sadržaj humusa, procentualni udeo CaCO3 (kalcijum karbonat), količina lako pristupačnih oblika fosfora, kalijuma, magnezijuma, sumpora, natrijuma, mineralnih oblika azota kao i sadržaj mikroelemenata (cinka, bakra, mangana).

Varijabilne mape su preciznosti 10 m x 10 m što je više nego dovoljno za efikasnu primenu sa priključcima koji rade na principu varijabilne tehnologije. Na ovaj način težimo da neophodnu količinu đubriva, u tačno određenoj dozi sa neophodnim hranivima distribuiramo na deo zemljišta u meri koja je isprojektovana varijabilnom mapom. Uzimajući u obzir da pojedinačne menadžment zone ne zahtevaju istu količinu đubriva, vodimo računa da ispoštujemo zahteve zemljišta kvantifikovane kroz laboratorijske analize i projektovane potrebe useva u svakoj zoni.

Klijenti imaju uvid u sve svoje analize i ostale podatke putem softverskog rešenja PGR. Uz pomoć aplikacije PGR (Sistem Precizne Poljoprivrede) kreiraju se varijabilne mape đubrenja i setve. U domenu zoniranja proizvodnih površina, odeljenje „KITE Tehnologije“ je u mogućnosti da ponudi i napredniji sistem kreiranja menadžment zona, odnosno Multipoligon mape.

U tom slučaju analizira se više parametara, gde se pored višegodišnjih KITEMap NDVI snimaka u obzir uzima i elevacija terena. Primenom Multipoligon mapa radi se sa mnogo većom preciznošću, gde je moguće detektovati zone sa sličnim proizvodnim karakteristikama. Pored veće preciznosti, prilikom upotrebe Multipoligon mapa, njihova upotrebna vrednost pogotovo dolazi do izražaja u varijabilnom navodnjavanju.

2022-Mapa-Kalisop-Vracaric.jpg (106 KB)

Prikaz formirane varijabilne mape đubrenja

Kreirani agronomski planovi iz PGR-a prenose se u John Deere aplikaciju Operation Centar i na taj način agronomski i mašinski podaci se spajaju u jednu celinu. Kako postoji i mobilna aplikacija Operation Center, svi podaci mogu u svakom momentu biti na dohvat ruke. Kreirane mape za đubrenje i setvu brzo se i lako mogu poslati u traktore naših klijenata koji poseduju telematski sistem JDLink, čime se znatno olakšava rad.
Značaj primene precizne poljoprivrede i najnovijih tehnologija kojima se odeljenje „KITE Tehnologije“ bavi, prepoznat je od strane klijenata sa kojima je tokom 2022. godine započet proces uzorkovanja zemljišta sa preporukama i mapama za varijabilno đubrenje. Na samom startu klijenti su se mogli uveriti koliko se razlikuju proizvodni uslovi, pa samim tim i doze đubrenja u različitim menadžment zonama. Pored benefita ispoljenih u ishrani biljaka i očuvanju plodnosti zemljišta, svakako je primećen i pozitivan efekat na ekonmski aspekt poljoprivredne proizvodnje.

2022-Rasipači-VRA-aplikaciju.jpg (424 KB)

Rasipači za VRA aplikaciju mineralnog đubriva

Kao jedan od najboljih primera može se navesti firma „BIS AGRO“ iz Novog Kneževca, koja je uštedela 300 kg/ha NPK đubriva, koje je bilo namenjeno za osnovno đubrenje tokom jeseni na parceli površine 55 ha, što je ukupna ušteda od 16.500 kg đubriva. Hemijskim analizama zemljišta ustanovljeno je da u zemljištu ima dovoljno fosfora i kalijuma i da pri tom nije potrebno dodavati nove količine za ostvarivanje planiranih prinosa.

Značajan faktor po kreiranju menadžment zona za đubrenje predstavlja i preporuka odgovarajućih formulacija đubriva sa ciljem da se u zemljište unese odgovarajući hranljivi element. Nakon uzorkovanja zemljišta kod klijenta „AGRO-CAR“ u Stanišiću, na osnovu rezultata analize ustanoviljeno je da u jesenjem đubrenju od svih makroelemenata fali samo kalijum. Proizvođač nije upotrebio fosforno đubrivo nego je smisleno upotrebio kalijumovo mono đubrivo po zonama gde je to bilo potrebno, a bilo je i menadžment zona gde nije bilo potrebe da se upotrebi niti jedan kilogram đubriva.

Da ušteda u upotrebi đubriva ne donosi sa sobom samo smanjene količine inputa, potvrđeno je kod nekoliko poljoprivrednih proizvođača, koji su ostvarili nešto veće prinose zahvaljujući tačnom doziranju đubriva po menadžment zonama.

Ekonomična i rentabilna proizvodnja započinje sa stručno isplaniranim količinama i potrebama hranljivih elemenata za uspešnu biljnu proizvodnju. Pored ekonomskog, možda još bitniji aspekt ovakvog pristupa poljoprivrednoj proizvodnji, predstavlja očuvanje jednog od najbitnijih resursa - zemljišta, kao i očuvanje celokupnog ekosistema.

 

Kite DOO

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!