Reklama
 • Ratarstvo

Robne rezerve kupuju pšenicu po 18 din

Republička direkcija za robne rezerve kupiće do 32.600 tona merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda, domaćeg porekla, po ceni od 18 din/kg. Agronomisti procenju da to neće značajnije uticati na tržišnu cenu.

2017-silosi

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo ili zemljoradnička zadruga prijavljuje se elektronski Produktnoj berzi u Novom Sadu, svakog radnog dana od 8,30 do 15,00 časova na adresi: www.proberza.co.rs/otkuppsenice2017, počev od utorka 04. 07. 2017. godine.

Standardi za pšenicu koja se kupuje

Merkantilna pšenica koju će kupiti Direkcija mora biti domaćeg porekla, u rasutom stanju i mora u svemu da odgovara propisanom kvalitetu, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa i Pravilnikom o jugoslovenskom standardu za pšenicu kao sirovinu za mlinsku industriju. Elementi kvaliteta su: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese 2 %.

Cena i količina

Cena merkantilne pšenice je 18,00 din/kg  sa uračunatim PDV-om. Pšenica koja će se kupiti mora biti  uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Republička direkcija za robne rezerve će pšenicu platiti 15 dana od dostavljanja neophodne dokumentacije.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna 100 tona. Kada je od zadrugama reč minimalna količina je 20 tona, a maksimalna 150 tona.

Pšenicu prodaju seljaci i zadruge

Direkcija će pšenicu kupovati od poljoprivrednih porodičnih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a u aktivnom su statusu. Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Neophodna dokumentacija

Direkcija od poljoprivrednika zahteva da dostave i sledeće podatke:

 1. fotokopiju lične karte,
 2. izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu),
 3. potvrdu o uskladištenju merkantilne pšenice u 2 primerka,
 4. magacinski ulaz ili prijemnicu u 2 primerka, koja mora biti potpisana i overena i od strane prodavca i od strane ovlašćenog lica skladištara,
 5. sertifikat i zapisnik o kvalitetu i kvantitetu za uskladištenu merkantilnu pšenicu, izdat od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara.

Zemljoradnička zadruga je u obavezi da prilikom potpisivanja ugovora Direkciji dostavi:

 1. fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,
 2. izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu),
 3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana,
 4. magacinski ulaz ili prijemnicu u 2 primerka, koja mora biti potpisana i overena i od strane ovlašćenog lica prodavca i od strane ovlašćenog lica skladištara,
 5. sertifikat i zapisnik o kvalitetu i kvantitetu za uskladištenu merkantilnu pšenicu, izdat od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara.

Aplicirati možete popunjavanjem traženih podataka klikom na sledeći link: www.proberza.co.rs/otkuppsenice2017

Za sve informacije možete se obratiti Produktnoj berzi na telefone: 021 / 526 – 165, 021 / 445 – 406, 021 / 445 – 413, 021 / 443 – 473, 021 / 445 – 953, 021 / 522 – 272, 021 / 63 – 39 -061, 021 / 63 – 34 – 251, 021 / 443 – 409, 021 / 526 – 875.

Bez uticaja na tržišnu cenu pšenice

Agronomisti procenju da otkup pšenice za potrebe Direkcije za robne rezerve neće značajnije uticati  na tržišnu cenu pšenice.

 

Foto: marcson / Pixabay

Đorđe Simović, Produktna berza

Zadovoljni ste sadržajem?