Reklama
  • Voćarstvo

Sortiment breskve i nektarine

Sve sorte breskve koje se danas gaje u intenzivnim zasadima su rezultat oplemenjivačkog rada. U poslednjih 10 godina, iz oplemenjivačkih programa Italije i SAD priznato je veći broj sorti izuzetnih bioloških i privrednih osobina koje svoje prednosti danas već potvrđuju i u proizvodnim zasadima na značajnim površinama. Dinamične promene sortimenta breskve u zemljama sa najvećom proizvodnjom nije pratio i sortiment u Srbiji.

Danas se u našim plantažnim zasadima nalaze mahom sorte srednjeg i srednje kasnog vremena sazrevanja Redhaven (O), Glohaven (+10), Suncrest (+19), Cresthaven (+27) i Fayette (+32). Zastupljenost sorti koje sazrevaju polovinom jula, Springcrest, Collins, Early Redhaven i Dixired, i vrlo kasnog vremena sazrevanja, sorta Summerset (+60), ne odgovara potrebama.

Novointrodukovane sorte breskve, koje su se u dosadašnjim sortimentima spominjale kao perspektivne i namenjene proizvodno-oglednim zasadima, danas se u ograničenim razmerama gaje samo u belocrkvanskom i podunavskom rejonu. Njihovo vreme zrenja se proteže u toku 4 meseca počev od početka juna meseca. Najveći broj ima potpuno purpurno obojene plodove koje po atraktivnosti znatno prevazilaze standardne sorte. Najranija sorta sazreva već početkom juna, Early crest (-40), a na nju se nadovezuju Goldcrest (-40), Early Maycrest (-38) i Maycrest (-29). Najranije sorte daju nešto manje prinose ali se to nadoknađuje visokom cenom plodova ovih sorti. Treba ih gajiti samo na južnim ekspozicijama gde vegetacija počinje i do 15 dana ranije. Za njihovo uspešno gajenje vrlo je važno blagovremeno proređivanje plodova i zelena rezidba. Na lokalitetima sa normalnim kretanjem vegetacije za kontinentalne klimatske uslove one su interesantne samo u obimu zadovoljenja lokalnog tržišta ako nema ponude krupnijih plodova sorti kasnijeg vremena zrenja gajenih na ranim ekspozicijama. Sorte Spring Lady (-22) i Spring belle (-24) su prve krupnoplodne visokokvalitetne potpuno obojena sorte breskve. Takve su i sorte koje se nadovezuju na nju, Sentry (-15), Royal gem (-12), Royal Glory (-5), Lisbeth (-2), naša sorta Maja (+7), Pontina (+11), Rome Star (17), Bolero (+30), Early O' Henry (+35). Sorte O' Henry (+42), Automn Glo (+46) i Fairtime (+60) popunjavaju prazninu u ponudi breskve koja se javlja u prvoj polovini septembra a po atraktivnosti nadmašuju Summerset. Sorte belog mesa ne treba zapostaviti jer imaju svoje mesto na tržištu a među njima se ističu Starlite (-30), i Maria Bianca (+2).

Nektarine se vrlo malo gaje, a sortiment je sveden skoro isključivo na pet sorti Early Sungrand (0), Independence (+3), Flavortop (+12), Stark redgold (+20) i Fantazija (+25) koje sazrevaju u intervalu od tri nedelje počev od početka augusta. Istu sliku odražava i sortimentska struktura koja se kalemi u rasadnivima a namenjena je podizanju novih plantaža.

Najnoviji podaci o sortnoj strukturi u novim zasadima Italije govore da nektarina polako potiskuje breskvu. Predviđanja Italijanskih selekcionera idu čak toliko daleko da predviđaju potpunu zamenu breskve nektarinom kada su plodovi za stonu upotrebu upitanju. Takvoj konstataciji idu u prilog i cene nektarina koje su i do dva puta više nego za breskvu, pre svega od polovine jula do polovine augusta. Među novointrodukovanim sortama ranog vremena zrenja već su se dokazale kao izuzetne Mayfire (-32) žutog mezokarpa i Silver King (-25) belog mesa. Sorte Rita Star (-17), Supercrimson (-10), Springred (0), Antaress (+12), Maria Aurelia (+25), Orion (+32), Morsiani 51 (+37), Fid. 249 (+47). Sirio (+55), Caldesi 85 (+60) i California (+70) predstavljaju najviše domete svetskog oplemenjivanja. Krupnoplodne nektarine belog mesa izuzetnih pomoloških karakteristika su Superqueen (-6) i White Glory (+45).

Puno veću pažnju treba posvetiti sortama breskve i nektarine koje se mogu čuvati u hladnjačama. Do sada imamo primere pokušaja produžavanja sezone prodaje breskve čuvanjem plodova sorte Summerset. S obzirom da se njoj meso odvaja od mezokarpa kao rezultat čuvanja dužeg od dve nedelje javlja se degradacija mezokarpa oko koštice. Najduže se čuvaju plodovi sorti vrlo kasnog vremena zrenja kojima se meso ne odvala od koštice. Stara sorta nektarine Flamekist (+ 65) u tom svetlu ima izuzeno mesto. Njenom masovnijem širenju trebalo bi da prethodi eliminacija od virusa kako bi se proizvodio bezvirusam i virus testiran sadni materijal.

U našoj zemlji industrijska prerada je uvek bila samo rezerva ukoliko tržište bude prezasićeno velikom ponudom plodova breskve za svežu potrošnju.To je bio put realizacije i dela prinosa koji ne zadovoljava kvalitetom kao plodovi za svežu potpošnju. To je pogrešan put jer je kvalitet tih prerađevina ispod svakog komercijalnog standarda. Na svetskom tržištu postoji stalan deficit prerađevina od breskve: voćne salate, sokovi, dečija hrana, džem, marmelada, rakija, likeri itd, a realizuju se po izuzetno visokim cenama. Sortiment vodećih svetskih proizvođača, Grčka i Italija, koji se i kod nas pokazao kao izuzetan, počinje sa sortom Maria Serena (-15), Adriatica (-2), Villa Ada (+7), Vivian (+13), Baby Gold 6 (+16), Jungerman (+30), Andross (+33), Baby Gold 8 (+38) i Baby Gold 9 (+44).

Predložene sorte breskve, nektarine i industrijske breskve imaju izuzetne biološke osobine koje bi trebalo da unaprede ukupnu proizvodnju i kvalitet breskve kao i dužinu i ravnomernost ponude plodova u svežem stanju i za preradu. Posebnu pažnju treba obratiti izboru sorte za date uslove sredine, namenu i tržišne zahteve. Mogućnosti izvoza plodova breskve u zemlje zapadne i istočne Evrope je veliki. Deficit plodova breskve i nektarina na evropskim prostorima, u uvoj godini, iznosi 1 000 000 t.

Prof. dr Vladislav Ognjanov Poljoprivredni fakultet, Novi Sad