Reklama
  • Agroekonomika

Šta treba da znate o IPARD III programu

Bilten "Ipard na dlanu" u broju 25 donosi: Novine koje donosi pravilnik za meru 1 IPARD III programa, bodovanje i rangiranje, provera uslova za odobravanje projekta i kontrola na licu mesta, rokovi, prvi javni poziv za meru 1
2024-tresnje-traka.jpg (185 KB)
Ilustracija, foto: jaymethunt / Pixabay.com

Novine u pravilniku za Meru 1

Pravilnik o IPARD podsticajima za Meru 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD III programa objavljen je 14. februara 2024. godine.

U okviru Mere 1 IPARD III programa, predviđene su investicije u sledeće sektore: mleko, meso, jaja, ribarstvo, voće, povrće, žitarice i industrijsko bilje i grožđe.

IPARD Mera 1 namenjena je prvenstveno fizičkim licima – nosiocima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ali takođe i preduzetnicima, privrednim društvima i poljoprivrednim zadrugama.

Mogućnosti investiranja u okviru ove mere odnose se na izgradnju i opremanje objekata, nabavku mašina, mehanizacije i opreme, investicije u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora, investicije u upravljanje otpadom i otpadnim vodama, nabavku traktora i specijalizovanih vozila za transport sirovog mleka i prevoz primarnih poljoprivrednih proizvoda, živih životinja i ribe.

Intenzitet podrške je do 60% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova, a u slučaju da se investicija realizuje u planinskim područjima, intenzitet podrške je i do 65%.

Pravo na intenzitet podrške do 70% od ukupno prihvatljivih troškova mogu ostvariti mladi poljoprivrednici i proizvođači sertifikovanih organskih proizvoda u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dodatnih 10% podrške ostvaruje se za investicije koje se odnose na upravljanje otpadom i otpadnim vodama i proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora. Procentualni iznos IPARD podrške ne može biti veći od 75% od ukupno prihvatljivih troškova.

Potencijalni korisnici IPARD podsticaja za Meru 1 mogu ostvariti pravo na minimalni iznos podsticaja od 20.000 evra, dok je maksimalni iznos podsticaja 1.000.000 evra po zahtevu.

Ukupna podrška koju jedan korisnik može da ostvari u okviru ove mere u periodu sprovođenja IPARD III programa je 2.000.000 evra.

Bodovanje i rangiranje

Ukoliko iznos raspoloživih sredstava po javnom pozivu nije dovoljan za sve podnete zahteve za odobravanje projekta, Uprava za agrarna plaćanja (IPARD agencija) sprovodi postupak bodovanja i rangiranja. U slučaju da je potrebno sprovesti postupak bodovanja i rangiranja, boduju se samo oni zahtevi koji ispunjavaju prethodno formalne uslove.

Prethodno formalnim uslovima proverava se da li je zahtev podnet u predviđenom roku od strane lica koje je imalac prava na odobravanje projekta i na propisanom urednom obrascu zahteva uz koji su dostavljene uredne ponude za nabavku investicije, kao i poslovni plan i popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev. Takođe, proverava se i da li je podnosilac prethodno podneo drugi zahtev po istom javnom pozivu.

Nakon sprovedenog postupka bodovanja i rangiranja, Uprava za agrarna plaćanja na zvaničnoj internet stranici objavljuje bodovnu listu zahteva za odobravanje projekta. Podnosioci zahteva za odobravanje projekta mogu podneti prigovor na bodovnu listu u roku od 15 dana od dana njenog objavljivanja, koji se rešava u roku od 15 dana.

Uprava za agrarna plaćanja objavljuje konačnu rang listu na svojoj zvaničnoj internet stranici nakon konačnosti rešenja koja se odnose na prigovore na bodovnu listu.

Konačna rang lista sadrži rang listu zahteva za koje postoje raspoloživa sredstva za odobravanje projekta i rang listu zahteva za koje ne postoje raspoloživa sredstva po javnom pozivu. Zahtevi za koje ne postoje raspoloživa sredstva se obustavljaju zbog nepostojanja uslova za dalje vođenje postupka.

Na ovaj način omogućeno je svim podnosiocima zahteva, za koje ne postoje opredeljena raspoloživa sredstva, da se blagovremeno pripreme za novi javni poziv.

Provera uslova za odobravanje projekta i kontrola na licu mesta

Uprava za agrarna plaćanja sprovodi postupak provere ostalih formalnih uslova, opštih i posebnih uslova za odobravanje projekta, kao i ekonomske održivosti  projekta za sve zahteve za koje postoje raspoloživa sredstva za odobravanje projekta.

Za razliku od prethodnog programskog perioda, u kome se kontrola na licu mesta sprovodila fizičkom posetom svim podnosiocima zahteva za odobravanje projekta pre izdavanja rešenja o odobravanju projekta, kontrola će se sprovoditi na osnovu dostavljenih fotografija mesta kontrole predmeta investicije od strane podnosioca zahteva. Fotografije ne smeju biti starije od 15 dana od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta i naročito treba da sadrže mesto, geografsku širinu i geografsku dužinu, kao i datum i vreme sačinjavanja fotografije. Ukoliko podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi fotografiju mesta kontrole investicije, kontrola na licu mesta će se sprovesti fizičkom posetom.

Kontrola na licu mesta fizičkom posetom podnosiocu zahteva će se obavljati uvek ukoliko se zahtev za odobravanje projekta odnosi na izgradnju, odnosno radove za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja (npr. izgradnja sistema za navodnjavanje), kao i kod izgradnje objekata na kojima su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, kao i za investicije u nabavku novih obogaćenih kaveza i opreme koje zahtevaju rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju postojećeg objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji i za investicije u podizanje višegodišnjih zasada.

Rokovi

Svim podnosiocima zahteva za odobravanje projekata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za ostvarivanje prava na odobravanje projekta, izdaje se rešenje o odobravanju projekta koje sadrži sve podatke o projektu sa prihvatljivim investicijama i troškovima, ukupan odobreni iznos IPARD podsticaja kao i rok za realizaciju investicije i podnošenje zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja.

Korisnici IPARD podsticaja imaju pravo na samo jednu izmenu odobrenog projekta. Zahtev za izmenu odobrenog projekta podnosi se najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta, odnosno roka za podnošenje zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja.

Korisnik IPARD podsticaja može ostvariti pravo i na avansnu isplatu IPARD podsticaja u visini do 50% od vrednosti utvrđene rešenjem o odobravanju projekta. Zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja se podnosi u roku od 60 dana od prijema rešenja o odobravanju projekta uz koji se dostavlja i pisana bankarska garancija koja odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate.

Korisnik IPARD podsticaja može ostvariti pravo i na avansnu isplatu IPARD podsticaja u visini do 50% od vrednosti utvrđene rešenjem o odobaravanju projekta.

Zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja se podnosi u roku od 60 dana od prijema rešenja o odobravanju projekta uz koji se dostavlja i pisana bankarska garancija koja odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate.

Za razliku od IPARD II programa, primalac IPARD III podrške može zatražiti vraćanje bankarske garancije pre isteka roka važenja bankarske garancije.

Tek nakon pravosnažnosti rešenja o odobravanju projekta, korisnik IPARD podrške može započeti realizaciju investicije u skladu sa rešenjem.

Pre podnošenja zahteva za konačnu isplatu podnosilac zahteva mora da ispunjava sve opšte i posebne uslove u zavisnosti od sektora investiranja. Takođe, sve obaveze prema dobavljačima moraju biti izmirene, a predmet investicije mora biti u funkciji.

Kontrolom na licu mesta pre konačne isplate biće provereno da li je korisnik IPARD podsticaja investiciju realizovao u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta.

Rešenjem o odobravanju konačne isplate IPARD podsticaja određuje se, između ostalog i ukupan konačan iznos IPARD podsticaja za koji je ostvareno pravo na isplatu IPARD podsticaja, obaveze primaoca sredstava IPARD podsticaja, iznos IPARD podsticaja koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije i iznos IPARD podsticaja koji se finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i obaveze primaoca sredstava IPARD podsticaja.

Korisnik i primalac IPARD podsticaja je dužan da izvrši obeležavanje predmeta investicije.

Važno je naglasiti da pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD III programa propisuje da će Uprava za agrarna plaćanja, prikupljati činjenice neophodne za odlučivanje u postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje, prikupljati podatke od drugih organa elektronskim putem – putem elektronske pošte, servisne magistrale organa ili drugim elektronskim putem.

Prvi javni poziv za Meru 1

Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD III programa objavljen je 23. februara i trajaće do 24. maja 2024. godine.

Predmet Prvog javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u izgradnju objekta, izgradnju objekta sa opremanjem tog objekta, podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, kao i podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa. Sredstva koja su na raspolaganju potencijalnim korisnicima IPARD podrške u okviru ovog poziva iznose 4.809.728.000,39 dinara.

Važno je napomenuti da su u Prvom javnom pozivu prihvatljive investicije u nabavku opreme i to samo u okviru investicije u izgradnju objekata, odnosno u okviru investicije u podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada.

Prvim javnim pozivom propisana je opšta dokumentacija za odobravanje projekta, kao i obrazac zahteva za odobravanje projekta. Pored toga, propisana je posebna dokumentacija za investicije u izgradnju i opremanje objekata, za investicije u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora, kao i za investicije u podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada voća i grožđa.

Takođe, ovim javnim pozivom propisana je i sadržina ponude za nabavku predmeta investicije, koja se prilaže uz zahtev za odobravanje projekta, kao i dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost kriterijuma za bodovanje i rangiranje ukoliko podnosilac zahteva želi da ostvari dodatne bodove.

Opštu dokumentaciju koja se prilaže prilikom podnošenja zahteva propisanu javnim pozivom čine: obrazac zahteva za odobravanje projekta, tri pisane ponude, jednostavan odnosno složeni poslovni plan (ukoliko je investicija veća od 100.000 evra) i opis pokretne i nepokretne imovine. Uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i dokaz da podnosilac zahteva, koje je fizičko lice, ima stručno znanje, odnosno iskustvo u oblasti poljoprivrede. Ukoliko je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili poljoprivredna zadruga prilaže se dokaz da stručno lice odgovorno za proces proizvodnje poseduje znanje, odnosno iskustvo u oblasti poljoprivrede. Takođe, neophodno je dostaviti i fotografiju mesta kontrole predmeta investicije, ne stariju od 15 dana od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Ukoliko je podnosilac zahteva akcionarsko društvo, uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i kopija osnivačkog akta društva. Kada je podnosilac zahteva za odobravanje projekta – preduzetnik, privredno društvo i poljoprivredna zadruga, uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i kopija poslednjeg javno objavljenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu.

Ukoliko je podnosilac zahteva za odobravanje projekta obveznik poreza na dodatu vrednost, uz zahtev za odobravanje projekta prilažu se i kopije poslednjeg bilansa uspeha i poslednjeg javno objavljenog poreskog bilansa.

Podnosilac zahteva za odobravanje projekta uz zahtev može priložiti i:

1) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda iz nadležnosti poreske uprave, na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;

2) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda iz nadležnosti lokalne poreske administracije, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, odnosno prema mestu kontrole predmeta investicije, na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Javnim pozivom propisan je obrazac zahteva za konačnu isplatu, kao i opšta odnosno posebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu.

IPARD Upravljačko telo, MPŠV

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!