Reklama
  • Agroekonomika

Usvojen Zakon o robnim berzama

Pored spot tržišta biće omogućena terminska trgovina putem zaključivanja forward ugovora. Ovo će omogućiti poljoprivrednicima, mlinarima i prerađivačima da se štite od cenovnog rizika, da dobiju bolju cenu za svoju robu, odnosno da planiraju nabavku. Na taj način moći će da planiraju svoje poslovanje, a kupci će dobiti robu u skladu sa ugovorenim kvalitetom i rokom isporuke

Skupština Srbije usvojila je Zakon o robnim berzama koji donosi osnove za razvoj robno-berzanskog tržišta. Nepostojanje zakonske regulative onemogućavalo je razvoj robne berze i robno berzanskog tržišta, što je sada, nakon nekoliko neuspelih pokušaja donošenja zakona otklonjeno. Sada se otvara put razvoja robne berze i robno-berzanskog tržišta. Ovaj zakon će bi trebalo da omogući kvalitetan poslovni ambijent za sve učesnike na robno-berzanskom tržištu.

2019-berza-monitor
Ilustracija Pixels / Pixabay.com

Ključna novina je garantovanje svih berzanskih transakcija koje će biti zaključene posredstvom robne berze.

Ovaj sistem funkcionisaće na principu zbirnih namenskih računa i garantnih depozita. Pored spot tržišta biće omogućena terminska trgovina putem zaključivanja forward ugovora. Ovo će omogućiti poljoprivrednicima, mlinarima i prerađivačima da se štite od cenovnog rizika, da dobiju bolju cenu za svoju robu, odnosno da planiraju nabavku. Na taj način moći će da planiraju svoje poslovanje, a kupci će dobiti robu u skladu sa ugovorenim kvalitetom i rokom isporuke. Berza će raspolagati zbirnim namenskim računima gde će imati kontrolu tokova novca i robe.

Arbitraža je takođe jedan od segmenata koja će biti uvedena u slučaju rešavanja sporova između robno-berzanskih učesnika.

Jedna u nizu bitnih novina je i uvođenje regulatora na robno-berzanskom tržištu.

Komisija za hartije od vrednosti organizovaće sektor za nadzor robnog tržišta. To uključuje kontrolu robnih berzi, odnosno da li ispunjavaju uslove u skladu sa zakonskom regulativom, ko i na koji način objavljuje cene, vrši posredovanje u trgovanju, da li postoje manipulacije cenama. Za sve nedozvoljene radnje su propisane kaznene odredbe. Na ovaj način se prvi put na robno tržište uvodi red u načinu objavljivana cena i podataka u vezi sa robom koja je u prometu na tržištu.

Pozitivan efekat Zakona treba da osete svi učesnici na agrarnom tržištu, od proizvođača, preko zadruga, skladištara, pa do trgovaca i izvoznika. Zakon će otvoriti mogućnost da berza u listing uvrsti druge robe. Takođe biće omogućeno da se trguje i raspoloživim brodskim prostorom.

Za naredni period predviđen je rad na donošenju podzakonskih akata i edukacija tržišnih učesnika. Rok za usklađivanje sa zakonom je 9 meseci, kada bi trebalo da se vide prvi pozitivni efekti zakona.

Nebojša Dolovac, Produktna berza

Zadovoljni ste sadržajem?