Reklama
  • Zaštita bilja

Zaštitite šećernu repu od cerkospore

Kao veoma destruktivan patogen, koji karakteriše veliki broj sekundarnih ciklusa koji se preklapaju, cerkospora dovodi do uništavanja kompletne lisne mase i smanjenja šećera (digestije). Ponovo formiranje listova, odnosno retrovegetacija, iscrpljuje biljke i dovodi do velikih gubitaka u prinosu i kvaltetu korena

Krajem maja i u prvoj dekadi juna registrovani su izuzetno povoljni uslovi za razvoj i širenje pegavosti lišća šećerne repe koju prouzrokuje gljiva Cercospora beticola. Patogen svake godine predstavlja veliki izazov u proizvodnji šećerne repe. Infekcije se ostvaruju na temperaturi od 12 - 37 °C, a konidije odgovorne za širenje patogena obrazuju se u temperaturnom intervalu od 20 - 26 oC, pri relativnoj vlažnosti vazduha od 98 - 100%.

2024-Cercospora-beticola-orig.jpg (158 KB)

Kao veoma destruktivan patogen, koji karakteriše veliki broj sekundarnih ciklusa koji se preklapaju, on dovodi do uništavanja kompletne lisne mase i smanjenja šećera (digestije). Ponovo formiranje listova, odnosno retrovegetacija, iscrpljuje biljke i dovodi do velikih gubitaka u prinosu i kvaltetu korena.

Simptomi se ispoljavaju na lišću u vidu sitnih okruglastih do nepravilnih sivih pega, oivičenih tkivom mrke boje (Slika 1).

2024-Cercospora-beticola-1.jpg (191 KB)

Sporulisana pega Cercospora beticola

U centralnom delu pega formira se navlaka od konidija, koje će omogućiti dalje infekcije i širenje ovog patogena u polju. U povoljnim uslovima broj pega se povećava, one se spajaju i dovode do sušenja zaraženog lišća (Slika 2).

2024-Cercospora-beticola-list.jpg (231 KB)

Simptom pegavosti na listu šećerne repe

Uspešnost mera zaštite zavisi od poznavanja biologije patogena, uslova sredine ali i primenjenih mera zaštite. Hemijske mere zaštite izvode se kada se ispuni epidemijski prag štetnosti koji iznosi 50% biljaka sa makar jednom pegom.

U poljskim uslovima, testirana je sposobnost proizvoda Barrier (24% silicijuma i 14% kalcijuma), u količini od 2 l/ha. Rezultati su pokazali da bi Barrier, kao i biostimulatori, treblo da nađu svoje mesto u zaštiti useva od pegavosti lista. Kombinacija tih proizvoda dovodi do podizanja odbranbenih mehanizama biljke, smanjene sporulacije gljive i usporenog širenja simptoma (Slika 3).

2024-Cercospora-beticola-3.jpg (38 KB)

Smanjena sporulacija gljive nakon primene preparata Barrier

Gajenje genotipova šećerne repe visokog stepena otpornosti je veoma efikasna mera za smanjenje širenja bolesti. Kako indeks napada zavisi od sortimenta i prisustva infektivnog materijala, zaštita od ovog patogena mora se voditi za svaku parcelu posebno.

Kod sorti koje imaju visoku tolerantnost na Cercospora beticola preporuka je primena preparata Barrier 2l/ha + Surfare 0.25 l/ha. Kod sorti kod kojih je došlo do razvoja pega preporuka je uz pomenutu kombinaciju (Barrier + Surfare) dodati i neki od registrovanih sistemičnih fungicida (a.m. protiokonazol).

Kompanija KITE DOO za zaštitu šećerne repe od Cercospora beticola ima u svojoj ponudi registrovan fungicid GRIFON® SC. Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem na bazi dve aktivne materije (bakar oksihlorid 50% + bakar hidroksid 50%). Preporučena količina primene je 2-4 l/ha. Prednosti primene ovog preparata je tečni tip formulacije u vidu koncentrovane suspenzije (SC), a ujedno i laka rastvorljivost (disperzibilnost) kao i duža postojanost na površini lista.

Kako se u nastupajućem periodu prognozira velika količina padavina, i visoke temperature, preporuka stručne službe kompanije KITE DOO je obilazak parcela radi utvrđivanja procenata biljaka sa simptomima pegavosti i ukoliko je prag štetnosti postignut, potrebno je uraditi tretman.

Za dodatne informacije pozovite stručnu službu sektora “Agronomija“ kompanije KITE DOO: 063/86 57 721, 063/ 291 168

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!