Reklama
  • Agrovesti

Hobi poljoprivrednici NEĆE morati na obuku za rukovanje pesticidima

sreda, 11. maj 2022. 08:07

Beograd —
Izmenama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja od 1. januara ove godine
predviđena je obavezna obuka za sve poljoprivrednike koji koriste pesticide.
 
Naime, sertifikat koji profesionalni korisnik dobija nakon obuke biće uslov za kupovinu sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama.
 
“Pod profesionalnim korisnicima se smatraju sva lica koja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti koriste sredstva za zaštitu bilja, kao i lica koja svoje poljoprivredne proizvode stavljaju na tržište. Korisnik koji koristi sredstva za zaštitu bilja na malim površinama kao što su okućnice, bašte, vrtovi i slično, na bilju ili proizvodima od bilja koje proizvodi za sopstvene potrebe, ne smatra se profesionalnim korisnikom”, kažu u Ministarstvu poljoprivrede.
 
Kroz ove obuke, kako dodaju, korisnici će se upoznati i sa uticajem pesticida na životnu sredinu, posebno na podzemne i površinske vode, izvore voda i vodotokova, ostalih površina koje se ne tretiraju, neciljane organizme, prvenstveno pčele, vodeći računa o vremenu primene, kao i saznanja o integralnom upravljanju štetnim organizmima u cilju davanja prednosti nehemijskim merama suzbijanja štetnih organizama.
 
“Program obuke obuhvata bezbednu primenu, rukovanje, skladištenje, odlaganje i transport pesticida. Pored navedenog, kroz obuku će korisnici steći znanje i o osnovnim svojstvima pesticida, njihovim osobinama i mehanizmima delovanja, klasifikaciji i obeležavanju, znacima trovanja i prvoj pomoći, korišćenju ličnih zaštitnih sredstava, odlaganju iskorišćene ambalaže i ostataka pesticida, poštovanju karence, praćenju štetnih organizama, vođenju evidencija, kao i o značaju tehničke ispravnosti uređaja za primenu i njihovom održavanju, vodeći računa o značaju pravilnog rukovanja na način na koji će sprečiti neželjeni uticaj na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu.
 
Sertifikat profesionalnog korisnika se izdaje na period od pet godina i može
se produžiti nakon dodatnih obuka. Osnovne obuke će biti jednodnevne
u trajanju od deset nastavnih časova, nakon čega će se vršiti provera znanja
radi izdavanja sertifikata. Obuke će vršiti pravna lica koja ispunjavaju uslove u pogledu objekata, opreme i stručnih lica”, navode u Ministarstvu
poljoprivrede.
 
Iako su pomenute obuke predviđene od 1. januara, one još uvek nisu počele, a na pitanje zbog čega su odložene i kada se očekuje njihov početak u Ministarstvu poljoprivrede ne daju odgovor.

Biznis.rs

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!