Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(14.06.2024.) Izuzetno kritičan period za zaštitu vinove loze od prouzrokovača bolesti i štetočina

petak, 14. jun 2024. 11:40

Novi Sad —

Na severnim obroncima Fruške gore zasadi vinove loze se nalaze u fazi od bobice veličine zrna graška (BBCH 75) do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Trenutno je u vinogradima dominantno prisustvo larvi drugog razvojnog stupnja, a s obzirom na prognozirane temperature, u narednim danima se očekuje i pojava larvi trećeg razvojnog stupnja koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Sa ciljem suzbijanja navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze, u prethodnih nedelju dana, beleže se kontinuirani ulovi leptira pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Vizuelnim pregledom zasada, na bobicama su prisutna jaja ove štetočine u različitim embrionalnim fazama razvoja. U narednim danima se očekuje početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.Sa ciljem sprečavanja ubušivanja tek ispiljenih larvi u bobice, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC ili Inecor 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,015-0,018%.Višednevni kišni period, optimalne temperature, kao i osetljive faze razvoja vinove loze stvaraju izuzetno povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), crne truleži (Guignardia bidwellii), kao i sive truleži (Botrytis cinerea).Sa ciljem zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:
  • Cabrio top (metiram+piraklostrobin) u koncentraciji 0,15-0,2% ili
  • Quadris max (folpet+azoksistrobin) u koncentraciji 0,2-0,25%
+
  • Pyrus 400 SC, Babel 400 SC (pirimetanil) u količini 2,5 l/ha ili
  • Pehar, Botus SC 400 (pirimetanil) u količini 2 l/ha ili
  • Switch 62,5 WG, Enygma, Atlas, Morezmo (ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,6-0,8 kg/ha.
Štetni organizamSiva trulež, Pepelnica vinove loze, Crna trulež vinove loze, Pepeljasti grožđani moljac, Plamenjača vinove loze, Scaphoideus titanus, Zlatasto žutilo vinove loze

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!