Reklama
  • Zaštita bilja

Da se podsetimo: Mešanje pesticida

Kada se kombinuju preparati, bilo za test kompatibilnosti ili u rezervoaru, obavezno je ispoštovati redosled dodavanja. Najpre se dodaju formulacije kao kvašljivi prašak (WP), zatim koncentrovane suspenzije (SC), koncentrovani rastvor (SL), a potom koncentrat za emulziju (EC)

Na terenu se dešava da u isto vreme na usevima imamo pojavu različitih štetnika (insekti, grinje, prouzrokovači fitopatogenih oboljenja) vrlo često je potrebno primeniti preparate različite po nameni, načinu delovanja ili obliku formulacije.
2018-pesticidi-prskanje

Imajući u vidu i potrebu prihranjivanja biljaka hranivima, istovremena primena pomenutih sredstava bi imala i praktično i ekonomsko opravdanje, ali uz obaveznu prethodnu proveru fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava takvih mešavina. Primena mešavina nalazi sve veće opravdanje bilo u cilju proširenja spektra delovanja, u strategiji usporavanja ili odlaganja pojave rezistentnosti štetnih agenasa, a sve radi smanjenja troškova proizvodnje. Poljoprivredni proizvođači teže istovremenoj primeni insekticida i fungicida u tank-miksu kad god je to moguće.

Često je u praksi slučaj da se u tehničkoj dokumentaciji za aktivnu materiju, mogu pronaći samo preporuke o mogućnostima ili nemogućnostima mešanja sa drugim aktivnim materijama, ali bez detaljnih podataka, što takvu primenu čini rizičnom. Još manje ima podataka o mešanju pesticida i mineralnih đubriva. Dosadašna iskustva su pokazala da pesticidi i mineralna hraniva nisu uvek kompatibilni, i da treba u svakom pojedinačnom slučaju mešanja, najpre proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

Osnovni parametar koji se prati kao pokazatelj uspešnosti spravljene mešavine jeste postojanost komponenata u smeši, PH, površinski napon, elektroprovodljivost... Može se desiti i da ne postoje primetni znaci inkompatibilnosti, a da reakcija krene u pravcu sinergizma ili antagonizma. Ukoliko se primenom mešavina ne postigne sinergizam već je efekat zbirni takva kombinacija je opravdana.

Ponekad se problem može javiti tokom same primene preparata iako je prethodno mešavina ocenjena kao kompatibilna u probi i za vreme mešanja u rezervoaru, a uzrok su nečistoće vode, temperatura ili dužina čuvanja radne tečnosti u rezervoaru. Kompatibilnost preparata u tank-miksu do određenih granica je uslovljena i kvalitetom vode u kojoj se preparati razređuju pre primene, te je kvalitet vode od značaja pri proceni kompatibilnosti.

Mnogi pesticidi su nestabilni u alkalnoj, a potpuno stabilni u slabo kiseloj sredini. Visoka PH vrednost često ubrzava razlaganje i smanjuje perzistentnost preparata. Prisustvo raznih soli i organskih materija, može dovesti do umanjenja fizičke i hemijske kompatibilnosti, što za rezultat ima fitotoksične efekte na gajenim biljkama, slabiju perzistentnost i umanjenu efikasnost preparata.

Kada se kombinuju preparati, bilo za test kompatibilnosti ili u rezervoaru, obavezno je ispoštovati redosled dodavanja. Najpre se dodaju formulacije kao kvašljivi prašak (WP), zatim koncentrovane suspenzije (SC), koncentrovani rastvor (SL), a potom koncentrat za emulziju (EC).

Za našu zemlju

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!