Reklama
  • Zaštita bilja

Efikasno suzbijte korove herbicidima

Potrebno je poznavati vrstu korova koja je najbrojnija, koliko je različitih korovskih vrsta prisutno na parceli, da li su to jednogodišnji ili višegodišnji korovi, da li su rizomski, da dobro poznaju uzrast korova kada je najosetljiviji na delovanje herbicida. Važno je smanjiti broj tretiranja herbicidima jer time utičemo na očuvanje životne sredine, brinemo o zdravlju aplikanata i smanjujemo ukupne troškove proizvodnje

Od svih štetnih organizama koji „napadaju“ gajene useve, korovi su najčešći uzročnik najvećeg smanjenja prinosa. Suzbijanje korova je obavezna mera nege useva. Vreme primene herbicida zavisi od niza činilaca, kao što su vremenski, agrotehnički, opremljenost proizvođača mehanizacijom za aplikaciju pesticida i dr.

2019-korovi-mix
Foto: MabelAmber / Pixabay.com

Vremenski uslovi u značajnoj meri mogu odrediti vreme primene herbicida. Dug sušni ili pak kišni period, značajno utiču na vreme tretiranja kao i na izbor herbicida. Današnja dobra dostupnost herbicida sa različitim vremenom primene, omogućava prilagođavanje tretmana herbicidima sa agrotehnikom na datoj parceli i usevu.

Vreme suzbijanja korova u našim uslovima poljoprivredne proizvodnje uglavnom može biti realizovano u više navrata:
1. Pre setve useva,
2. Posle setve, a pre nicanja useva,
3. Nakon nicanja useva,
4. Tokom vegetacije useva

Da bi suzbijanje korova bilo uspešno, neophodno je da proizvođači dobro poznaju prisutne korove na njivi kao i njihovu brojnost. Potrebno je poznavati vrstu korova koja je najbrojnija, koliko je različitih korovskih vrsta prisutno na parceli, da li su to jednogodišnji ili višegodišnji korovi, da li su rizomski, da dobro poznaju uzrast korova kada je najosetljiviji na delovanje herbicida i dr. Prilikom izbora herbicida potrebno je da znaju spektar delovanja i vreme primene herbicida. Sve ovo je važno poznavati kako bi izbegli situaciju, da i pored hemijskog tretiranja, parcela i dalje bude zakorovljena, i da je potrebno još jednom ili više puta ponoviti tretman.

Vrlo je važno smanjiti broj tretiranja herbicidima jer time utičemo na smanjenje upotrebe herbicida, očuvanje životne sredine, brinemo o zdravlju aplikanata i smanjujemo ukupne troškove proizvodnje. Poslednjih nekoliko godina važno je da proizvođači vode računa o upotrebi herbicida sa različitim mehanizmima delovanja kako bi se izbegla pojava rezistentnosti korovskih vrsta.

Suzbijanje korova pre setve

Nekada redovna mera suzbijanja korova kada su se herbicidi koristili na ovaj način zvala se inkorporacija – unošenje herbicida u zemljište pre setve useva. Danas se retko koristi, i primenjuje se uglavnom kod nekih vrsta povrća. Prednost ovog načina aplikacije pesticida je što efikasnost nije značajno zavisila od vremenskih uslova. Dobijalo se u vremenu jer se ova primena herbicida radila 5 do 10 dana pre same setve. U slučaju dugog kišnog perioda, usev je zahvaljujući već prisutnom herbicidu bio zaštićen od korova.

Efikasnost delovanja herbicida je bila visoka, ali je usled eventualnog zahlađenja, moglo doći do pojave fitotoksije na usevima u manjem ili većem obimu.

Suzbijanje korova posle setve a pre nicanja

Dobre strane primene herbicida posle setve a pre nicanja i useva i korova:
1. Obezbeđuje se zaštita od korova od početka vegetacije, pre pojave šteta,
2. Obezbeđuje se produženo, rezidualno delovanje herbicida,
3. Izbegava se ili redukuje folijarna primena, slabija je perzistentnost,
4. Izbegava se mogućnost da korovi prerastu usled vremenskih i drugih razloga,
5. Izbegava se ili smanjuje mogućnost pojave rezistentnosti na herbicide, uvodi se različiti mehanizam delovanja na korove.

Neophodni uslovi za dobro delovanje herbicida primenom pre nicanja useva su:

1. Obavezno jesenje duboko oranje,
2. Kvalitetna predsetvena priprema zemljišta – ravno i usitnjeno zemljište (sitno mrvičasto),
3. Dovoljno vlage u površinskom sloju zemljišta,
4. Prognoza pojave kiše u periodu od 5-10 dana od tretiranja.

Ako jedan od ovih uslova ne postoji, treba odložiti tretiranje. Tretiranje se može odložiti sve do pojave prvih poniklih korova ili do pred samo nicanje useva, uglavnom za do 5 do 7 dana.

Suzbijanje korova neposredno posle nicanja

Primena herbicida posle nicanja useva i korova ima svojih dobrih i loših osobina.

Dobre osobine su:

1. Tretman se odlaže posle setve zbog nedostatka vlage u zemljištu,
2. Njime se mogu korigovati propusti posle tretiranja pre nicanja useva,
3. Obezbeđuje se produženo, rezidualno delovanje herbicida,
4. Smanjuje se broj tretmana ukoliko na parceli nema divljeg sirka iz rizoma,
5. Ciljano se primenjuje herbicid za ponikle korove koje već vidimo na parceli,
6. Izbor herbicida je veliki pa možemo odabrati najadekvatniji za uslove parcele,
7. Efikasnost nije u potpunosti zavisna od vlage,
8. Suzbijaju se i korovi koje je nemoguće suzbiti pre nicanja.

Loša strana ovog načina suzbijanja korova je što povećava broj prskanja kada je neophodno kasnije suzbijati i rizomski sirak, palamidu i još neke korove.

Suzbijanje korova tokom vegetacije

U želji da izbegnu dva ili više tretmana korova na istoj parceli, proizvođači sve više pribegavaju kasnom tretmanu praveći često velike greške. Često se kombinuju herbicidi čija primena za dati usev je u različitim fazama razvoja, što često dovodi do značajne pojave fitotoksije. Korovi se tretiraju kada su prošle sve optimalne faze za tretman, pa se značajno gubi na efikasnosti. Da bi se dobilo na efikasnosti koriste se maksimalno preporučene doze, ili čak i više od toga.

Dobre strane ovog načina suzbijanja korova su:

1. Omogućava se suzbijanje višegodišnjih korova (rizomskog sirka, zubače, pirevine, palamida i dr.),
2. Daje mogućnost korigovanja prethodnih tretiranja koja su imala slabu efikasnost,
3. Delovanje herbicida ne zavisi od vlage u zemljištu,
4. Mogu se suzbiti i korovi koji kasnije niču.

Loše osobine ovog načina suzbijanja korova su:

1. Najčešće se mora uraditi više tretmana korova, što poskupljuje proizvodnju,
2. Često se dešava da korovi prerastu, pa već naprave štetu na usevu,
3. Česta je pojava fitotoksije na usevima, zbog neusklađivanja vremena primene sa fazom razvoja gajene biljke,
4. Ovi herbicidi uglavnom imaju isti mehanizam delovanja na korove pa je mogućnost pojave rezistentnosti povećana.

Osnova uspešnog suzbijanja korova je u poznavanju korovske flore na parceli, primeni efikasnog herbicida za postojeće korove, pravovremenoj primeni i upotrebi ispravne mehanizacije za aplikaciju.

Katarina Radonić, PSS Vrbas

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!