Reklama
  • Zaštita bilja

Osigurajte kvalitetnu zaštitu uljane repice uz savete stručnjaka kompanije KITE DOO

Uljana repica zahteva dobro pripremljeno zemljište, a osim toga da bi se obezbedilo ujednačeno nicanje i dobar porast biljaka, bilo bi poželjno da parcela bude bez korova. U jesenjem periodu važno je suzbiti štetočine i upotrebiti regulatore rasta

2022-UR-Kite-0.jpg (170 KB)

Setva uljane repce se privodi kraju, a na parcelama koje su prve posejane repica se nalazi u fazi od 2 do 4 lista.

Uljana repica je kultura koja poslednjih godina zauzima sve veće površine na našim prostorima i zahteva dobro pripremljeno zemljište, a osim toga da bi se obezbedilo ujednačeno nicanje i dobar porast biljaka, bilo bi poželjno da parcela bude bez korova.

Preporuka sektora “Agronomija” u kompanije KITE DOO u zaštiti uljane repice od korova, jeste primena herbicida Chaco (Klopiralid + Pikloram – Belchim Crop Protection), koji može da se primenjuje u jesenjem periodu nakon nicanja i useva i korova, ali i u proleće kada krene vegetacija sve do faze cvetnih pupoljaka zatvorenih u mladom lišću. Chaco se primenjuje u količini od 0,35 l/ha uz dodatak okvašivača Surfare 0,25 l/ha.

Štetocine u početnim fazama razvoja uljane repice

Sa nicanjem uljane repice javljaju se i štetni insekti koji u značajnoj meri mogu oštetiti tek iznikle biljke. Najznačajniji su buvači Phyllotreta sp., Psylloides chrysocephala I repičina lisna osa Athalia colibri.

Buvač - ima jednu generaciju godišnje, prezimljava imago koji u proleće pravi štete na prolećnim biljnim vrstama. Nova generacija se pojavljuje u julu i u jesen pravi štete na tek izniklim biljkama uljane repice. Velike štete posebno nanose kada je repica u fazi kotiledonih listova do prvog para stalnih listova i u toj fazi moze doći do potpunog uništenja lisne površine.

2022-UR-Kite-1-2.jpg (97 KB)

Repičina lisna osa ima 2- 3 generacije godišnje. U našim uslovima važna je druga generacija, čija larva (pagusenica) izgriza list, ostavljajući samo lisne nerve. Larva u toku 24 časa može da konzumira količinu hranu čak duplo veću od svoje težine.

2022-UR-Kite-3.jpg (154 KB)

Suzbijanje buvača se vrši ukoliko je ostećeno 10% lisne površine , a repičine lisne ose ako imamo jednu pagusenicu po biljci. Tretiranje se vrši insekticidima iz grupe piretroida, Lambada (lambda- cihalotrin) uz dodatak Barriera 2l/ha i Surfarea 0,25l/ha.

Barrier je bioprotektant, koji u sebi sadrži kalcijum i silicijum, deponuje se u sloju izmedju epikermisa i kutikule, štiti od biotskih i abiotskih stresova. Primenom Barriera pored jačanja ćelijskog zida povećavamo i otpornost biljaka na bolesti i insekte.

Surfare je surfaktant koji smanjuje površinski napon, reguliše i stabilizuje pH između 4 i 5, smanjuje vreme prodiranja, povećava disperziju pesticida i obezbeđuje bolju pokrovnu moć pri aplikaciji.

Kombinacijom piretroida (koji imaju kontaktno i digestivno delovanje) sa Barrierom i Surfareom obezbeđujemo duže prisustvo fizičke barijere na površini lista, na kojoj se insekti hrane, što doprinosi uspešnijoj zaštiti i smanjenju šteta.

Poslednjih godina sve više se registruju promene u usevu uljane repice kao što su biljke sa purpurnom bojom listova, žutilom, hlorozom na zakržljalim biljkama kao i promenama lisnih drški i po izgedu i po boji. Radi se o prisustvu virusa žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV) čiji je prenosilac zelena breskvina vaš (Myzus persice). Ona je prenosilac preko 200 fitopatogenih virusa. Vreme nicanja uljane repice i migracije vaši se poklapaju, tako da su biljke od samog nicanja izložene riziku od infekcije.

2022-UR-Kite-5.jpg (69 KB)

Važna mere za smanjenje populacije vaši i usporavanje širenja virusa je tretiranje zelene breskvine vaši kombinacijom insekticida na bazi tau – fluvalinata (Evure – Syngenta) i bioprotektora (Barrier – Cosmocel) uz dodatak okvašivača (Surfare – Cosmocel).

Osim hemijskih mera suzbijanja, bitan je i izbor hibrida koji treba da bude usmeren na one hibride koji su tolerantni na virus žutice postrne repe. Takođe, jedna od uspešnih mera je i pomeranje rokova setve u cilju izbegavanja ranog sretanja vaši i mladih biljčica uljane repice, jer sa ranim infekcijama štetni uticaj virusa je najveći.

2022-UR-Kite-6-7.jpg (154 KB)

Zaštitom uljane repice od štetočina se ne završava jesenja nega ovog useva, treba obratiti pažnju da li će usev ući previše bujan u zimski period. Tačka porasta uljane repice se nalazi iznad zemlje pa je samim tim osetljivija na niske temperature. Upravo zbog toga, treba obratiti pažnju da ne preraste jer se time tačka porasta podiže na veću visinu od zemlje gde je izloženija izmrzavanju. Posebno treba pratiti useve gde je primenjena veća količina azota u predsetvenoj pripremi, gde je prevelika gustina useva i gde su posejani hibridi koji razvijaju visoku stabljiku.

Upravo zbog ovoga je sve veća primena regulatora rasta u jesen koji dovodi ne samo do smanjenja porasta, već i do podsticanja rasta korena i zadebljanja korenovog vrata, sto je od presudnog značaja za dobro prezimljavanje i brži početni porast u prolećnom delu vegetacije. Većina regulatora ima i fungicidin efekat i podstiče bočno grananje biljke, što je jako bitno u proizvodnji uljane repice.

KITE DOO u svom asortimanu ima preparat Score Toprex (Difenokonazol + Paklobutrazol), koji je regulator rasta, ali i sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem protiv prouzrokovača suve truleži (Phoma lingam) i bele pegavosti (Cylindrosporium spp.). Doza primene 0,35 l/ha.

Sektor “Agronomija” kompanije KITE DOO uspešno se bavi distribucijom, semena, mineralnih hraniva, sredstava za zaštitu bilja i otkupom merkantilnih roba, sa posebnim akcentom na sigurna i dokazana rešenja u najvažnijim poljoprivrednim kulturama. Prioritet sektora “Agronomija” predstavlja pronalaženje i preporuka najboljih tehnologija proizvodnje, što omogućava sigurne i kvalitetne prinose i usmerava ka glavnom cilju u ovom polju rada - isplativost poljoprivredne proizvodnje!

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!