Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Tifoni – prijatelji ratara

Lakom konstrukciom, jednostavnim remontom, velikom mobilnošću, tifoni predstavljaju racionalan sistem za navonjavanje u ratarstvu

Klimatske promene sve su veća nepoznanica i nepredvidiv faktor i u velikoj meri utiču na prinose u poljoprivredi. Stoga proizvođači moraju biti spremni na svaku situaciju kao i sve izazove koje klimatski činioci mogu da postave.

Padavine su jedan od najvarijabilnijih klimatskih činilaca. Za razliku od povrća koje isključivo u uslovima navodnjavanja može dati odgovarajuće prinose, ratarski usevi zbog vremena setve, fiziologije biljaka i razvijenosti korenovog sistema bolje koriste rezerve zemljišne vlage i otporniji su na sušu. Međutim, ako nemaju dovoljne količine vlage u kritičnim momentima za formiranje prinosa i njima je navodnjavanje neophodno. Za razliku od značajnih ulaganja u sisteme kap po kap i sisteme visokih mašina koji zahtevaju ozbiljne jednokratne ili višekratne investicije, za ratarske kulture na srednijm i manjim ratarskim parcelama navodnjavanje tifonima još uvek je najekonomičniji vid navodnjavanja.

Na tržištu imamo širok spektar modela  i proizvođača tifona sa različitim performansama.

2020-tifoni-shema.jpg (57 KB)

Tifoni se sastoje od: 1. šasije na točkovima, 2. kotura, 3. Fleksibilnog Creva
(PE CEV) 4.Kolica ili sanki, 5. Rasprskivača – TOP-a, kišnog krila.

Dužina creva namotanog na kotor može biti od 200 do 400 metara i prečnika od 40 – 140 mm. Rasprskivači - topovi mogu biti različitih protoka i konstrukcija. Mogu imati podesivi radijus od punog kruga do ¼ kruga. Topovi sa većim prečnicima nisu preporučljivi za navodnjavanje u povrtarstvu, pre svega zbog krupnoće kapi koji mogu oštetiti mlade biljke. Iz tog razloga topovi na tifonima imaju širu namenu u ratarstvu dok tifoni sa kišnim krilima imaju pretežnu namenu u povrtarstvu. Zalivna norma se podešava pre svega preko brzine namotavanja cevi sa rasprskivačem ili kišnim krilom i u rasponu je se od 5 do 30 m/h. Što je brzina namotavanja veća manja je zalivna norma po jedinici površine i obrnuto.

Da bi se tifon efikasno koristio i iz njega izvukle maksimalne performanse, potrebno je obezbediti dovoljne količine vode dostupne na parceli. U zavisnosti od toga da li se radi o vodozahvatu iz kanala ili bunara potrebno je izabrati odgovarajuću pumpu i na razvodnoj mreži formirati hidrante na optimalnom rastojanju u zavisnosti od radijusa topa ili kišnog krila. Na taj način će se efikasnije pokriti cela zalivna površina. Kako bi  topovi imali najbolje performanse potreban je radni pritisak od 5 do 8 bara.

Uprkos loših performansi pri vetrovitim uslovima i ograničene uniformnosti zalivanja i zalivnih normi, tifoni su u odnosu na sve ostale načine najekonomičniji vid navodnjavanja. Imaju jednostavnu konstrukciju. Remont tifona ne zahteva velike radove. Delovi su lako dostupni. Osim početnog ulaganja u kupovinu, remonti i skladištenje tifona ne predstavljaju veliki izdatak za poljoprivrednike. Glavna prednost tifona u odnosu na druge sisteme navodnjavanja pre svega je njegova mobilnost, lako premeštanje sa parcele na parcelu, pogotovo ako je u pitanju veći broj parcela na različitim lokacijama.

Bojan Vukojević, dipl. inž. poljoprivrede

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!