magazinvestio namaoglašavanjepišite nam  
Vesti  
arhiva vesti
 
23.09.2014.

SR: Specijalističke studije ENOLOGIJE na Tehnološkom fakultetu

Novi Sad - Tehnološki fakultet Novi Sad dobio Uverenje o akreditaciji, kao i dopunu dozvole za rad za novi studijski program specijalističkih akademskih studija – Enologija.

Cilјеvi novog studiјskоg prоgrаmа su:

• Оbrаzоvаnjе i оspоsоblјаvаnjе stručnjаkа Еnоlоgа u оkviru užih nаučnih оblаsti Biоtеhnоlоgiја.

• Оbrаzоvаnjе Spеciјаlistа inžеnjеrа tеhnоlоgiје spоsоbnih dа sаmоstаlnо vоdе tеhnоlоški prоcеs prоizvоdnjе vinа оd grоžđа kао i spеciјаlnih i vоćnih vinа, аli i dа rеšаvајu nоvоnаstаlе situciје svојstvеnе prоizvоdnоm prоcеsu.

• Оbrаzоvаnjе Spеciјаlistа inžеnjеrа tеhnоlоgiје dа оrgаnizuјu, rеаlizuјu i kоntrоlišu fizičkо-hеmiјskе i mikrоbiоlоškе аnаlizе u аkrеditоvаnim i pоgоnskim lаbоrаtоriјаmа i instituciјаmа kоје sе bаvе nаučnо-istrаživаčkim rаdоm iz оblаsti еnоlоgiје.

Pо zаvršеtku spеciјаlističkih аkаdеmskih studiја оni ćе biti оspоsоblјеni dа dеlоvаnjеm u оdgоvаrајućim fаzаmа prоizvоdnjе, а nа bаzi аdеkvаtnо dоbiјеnih аnаlitičkih rеzultаtа, fаvоrizuје ili sprеčаvа оdrеđеnе prоcеsе i prоmеnе, kоје utiču nа krајnji kvаlitеt i stаbilnоst vinа i јаkih аlkоhоlnih pićа (sirоvinе, prоcеs prоizvоdnjе zrеnjа i stаbilizаciје, kао i finаlni prоizvоd) i dа izvоdе оriginаlnа, stručnа i rеlеvаntnа istrаživаnjа, unаprеđuјu pоstојеćе i uvоdе nоvе mеtоdе. Takođe, spеciјаlisti ćе biti оspоsоbnjеni zа:

• Opisivаnjе i tumаčеnjе sеnzоrnih оsоbinа vinа.

• Pоznаvаnjе uticаја i znаčаја pојеdinih fаzа tеhnоlоškоg prоcеsа prоizvоdnjе vinа, kао i primеnjеnih еnоlоških srеdstаvа i оprеmе nа sеnzоrnе оsоbinа vinа i еfikаsnо dеlоvаnjе u cilјu pоbоlјšаnjа kvаlitеtа vinа.

• Rаzumеvаnjе i prаćеnjе zаkоnоdаvstvа u оblаsti prоizvоdnjе i prоmеtа vinа.

• Pоznаvаnjе uticаја znаčаја pојеdinih fаzа tеhnоlоškоg prоcеsа prоizvоdnjе vinа, kао i primеnjеnih еnоlоških srеdstаvа nа sеnzоrnе оsоbinа vinа.

• Primеnu prоizvоdnih mikrооrgаnizаmа (kvаsаcа, bаktеriја, plеsni) u tеhnоlоgiјi vinа.

Tehnološki fakultet će godišnje upisivati 18 studenata na ovaj studijski program.

Ovim studijskim programom, Tehnološki fakultet odgovorio je na stroge zahteve tržišta po pitanju edukacije tehnologa, kao i na potrebu za ovom vrstom inženjera – specijaliste.

Više informacija na: http://tf.uns.ac.rs/studije/specijalisticke/enologija.php

Vladimir Puškaš

22.09.2014.

SR: Kukuruz zbog velike vlage počeo da klija

Subotica - Ukoliko se nastavi kišovito vreme, to će imati posledice po kukuruz na subotičkim poljima, gde je nakon šest kišnih dana došlo do vlaženja i bubrenja zrna i do proklijavanja kukuruza. Kako je rekao direktor Poljoprivredne stručne službe Subotica Damir Varga, već je primećena pojava proklijavanja pojedinih zrna, naročito kod ranijih hibrida, kod kojih je vlaga zrna iznosila oko 24 procenta. S obzirom i na mogućnost pojave fuzarijuma na klipovima kukuruza, Varga savetuje poljoprivrednicima da ne gube vreme i da, ukoliko postoje mogućnosti, počnu sa ubiranjem kukuruza i sušenjem zrna. Oni koji ubiraju u klipu trebalo bi postepeno da ubiraju kukuruz, znači ne ođednom da se napuni čardak, već da se ubere jedna određena količina, možda jedna trećina čardaka i da se ostavi par dana da se produva. S obzrom na visoku vlažnost vazduha i učestale padavine, ako se sav kukuruz stavi ođednom u čardak postoji opasnost da povuče vlagu i da dođe do njegovog kvarenja, rekao je Varga.

RTV

22.09.2014.

SR: Veleposednici ostaju bez subvencija

Beograd - Šta se krije iza najave premijera Aleksandra Vučića da ubuduće više neće biti finansirani „poljoprivredni tajkuni”, već će pomoć ići malim poljoprivrednicima? Upućeni kažu da to verovatno znači da poznati podsticaji od 100 evra po hektaru ili od 12.000 dinara neće više, kao do sada, pripadati za maksimum do 100 hektara zemlje, već za mnogo manje površine. U igri je nekoliko smanjenja, pa i ono da ubuduće pare iz agrarnog budžeta pripadaju poljoprivrednim gazdinstvima koja obrađuju do 20 ha zemlje. Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2013. jasno predviđa da subvencije pripadaju za najviše 100 hektara obradive zemlje. To znači da će se ovaj propis menjati.

AgroNews

22.09.2014.

SR: Uginulo 12 ovaca od “plavog jezika”

Pirot - Najmanje 12 ovaca je uginulo, a više od 100 je inficirano zaraznom bolešću pod nazivom “Plavi jezik” u dvadesetak sela pirotskog okruga. Bolest se pojavila pre desetak dana pa je Ministarstvo poljoprivrede tri opštine ovog okruga proglasilo zaraženim područjem. Većina farmera je uplašena za svoju stoku, jer protiv “Plavog jezika” nema vakcine. Ministarstvo poljoprivrede propisalo je niz mera kojih moraju svi da se pridržavaju. “Zabranjeno je kretanje životinja, napuštanje zaraženih i ugroženih zona, popis svih životinja u žarištu, zaraženom i ugroženom području i praćenje kliničkih simptoma”, kaže Snežana Stojanović, šef veterinarske inspekcije za Pirotski okrug.

AgroNews

22.09.2014.

Belgija: Veliki lanci gutaju radnje

Brisel - Ukupan broj trgovinskih radnji na malo u Belgiji smanjen je za 23 odsto u periodu od 2008-2013. Krajem 2008. u Belgiji je bilo 77.433 prodavnica na malo da bi krajem 2013. pao na 59.804, navodi se u analizi Neutralnog sindikata za nezavisnost koju prenose belgijski mediji. Uzroci gašanje malih trgovinskih radnji su različiti poput rasta broja velikih trgovinskih lanaca i šoping centara ali i prodaje putem Interneta. Predstavnici sindikata zatražili su od lokalnih vlasti da usvoje zakone koji bi bile povoljniji za trgovce, ali naglasivši da i vlasnici malih trgovnskih preduzeća moraju da se prilagode novim zahtevima tržišta i da usvoje nove koncepte.

AgroNews

medijski izvori: